Vedtar å opprette forsøk med 11. skoleår i Arendal

Arendal bystyre vedtok på møtet 27.  september enstemmig å opprette et 11. skoleår i kommune under forutsetning av at finansieringen går i orden.

Inkludert et tilleggsforslag lød ordlyden i vedtaket:

Arendal Bystyre vedtar å søke Kunnskapsdepartementet om et 5-årig forsøksprosjekt i Arendal kommune for etablering av et frivillig 11te skoleår for elever som har for svake faglige forutsetninger til å fortsette sitt videre studieløp på videregående opplæring.

Arendal bystyre ber rådmannen legge frem en oversikt over alle tiltak som må gjennomføres for å sikre gjennomføring av det 13-årige skoleløpet.

Det forutsettes at finansiering er på plass før et eventuelt prosjekt igangsettes.

Drammen først ute

Bakgrunnen for vedtaket ligger bl.a. i erfaringene fra at Drammen som første norske kommune opprettet et lignende tilbud høsten 2017. Ni av ti elever fullførte.

Fagene som ble undervist i, var matematikk, engelsk, norsk, samfunnsfag, KRLE og naturfag. I tillegg ble det brukt mye tid på utvikling av elevens sosiale/personlige ferdigheter og karriereveiledning.

Thormas Nordahl anbefaler

Flere personer/instanser har tidligere tatt til orde for et 11. skoleår. NHO sin toppledelse besøkte Drammen i januar 2018 for å lære om tilbudet. I etterkant har NHO anbefalt at flere kommuner bør prøve ut et 11. skoleår som tiltak for å få flere elever til å fullføre videregående utdanning.

Professor Thomas Nordahl ved Høgskolen i Innlandet tok høsten 2017 til orde for et 11. år i grunnskolen for en mindre gruppe elever. «Elever som trenger ett år ekstra til faglig utvikling og modning, bør få en mulighet til det.»

Arendal tvunget til å søke om ekstra midler

Prosjektet i Drammen ble helfinansiert innenfor eksisterende rammer i kommunens budsjett. I Arendal påpeker rådmannen at der ikke er midler å prioritere tilbudet i 2019 grunnet kommunens økonomiske situasjon.

Bystyret endte dermed opp med å søke Kunnskapsdepartementet om midler til å sette i gang et 5-årig forsøksprosjekt.