Jan Tore Sanner på NKUL

Fagfornyelsen: Over 7000 svar på høringen om nye læreplaner

Da høringsfristen for nye læreplaner gikk ut 18. juni var det kommet inn litt over 7000 svar. – Jeg er glad for at vi har fått så mange tilbakemeldinger. God involvering er viktig for god forankring av de nye læreplanene. Det store engasjementet for innholdet i fremtidens skole er svært verdifullt for oss i det videre arbeidet med å fastsette de nye læreplanene, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner i en pressemelding fra Kunnskapsdepartementet.

Over 50 fag har hatt utkast til læreplaner på høring. Det kom flest svar i norsk (1276), matematikk (1228) og engelsk (829). Lærere og andre fagfolk, elever og privatpersoner, skoler, kommuner, universiteter og høgskoler og organisasjoner har kommet med sine innspill.

Fagfornyelsen har vært en åpen og hvem som helst har kunnet sende sine innspill, ideer og forslag til justeringer gjennom flere runder. Til sammen er det kommet inn over 20 700 innspill.

– I arbeidet med og i debatten om de nye læreplanene har mange av innspillene dreid seg om hva man savner eller vil ha inn i læreplanene. Det har ikke kommet like mange forslag om hva som bør tas ut. Det må vi finne gode løsninger på, for den klare tilbakemeldingen er at læreplanene ikke skal være detaljerte lister over alt elevene skal gjennom. Det må bli rom for å fordype seg mer, forteller Sanner.

I tiden fremover skal Utdanningsdirektoratet (Udir) gå gjennom alle høringssvarene. Udir skal foreta en grundig oppsummering av alle innspillene, og bearbeide læreplanene videre basert på tilbakemeldingene. Direktoratet sender sin oppsummering og reviderte utkast til nye læreplaner til Kunnskapsdepartementet tidlig i høst. Deretter fastsetter departementet de endelige læreplanene i løpet av november. De nye læreplanene skal tas i bruk fra skoleåret 2020/2021.

– Målet med nye læreplaner er å gi læreren rom til å være lærer og skape mer tid til fordypning og bedre læring for elevene, sier Sanner.

Bakgrunnen for fagfornyelsen er Stortingsmelding 28 (Meld. St. 28 (2015-2016) Fag – Fordypning – Forståelse. En fornyelse av Kunnskapsløftet). Det er laget en Strategi for fagfornyelsen for Kunnskapsløftet og Kunnskapsløftet samisk for å sikre god involvering i ulike faser av arbeidet.

Se forslagene til nye læreplaner og les høringssvarene på udir.no

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/horing-nye-lareplaner/