Stavanger innfører mobilforbud i grunnskolen og redusert bruk av Chromebook for trinn 1 – 4

Stavanger ønsker å være en foregangskommune for å redusere barn og unge sin skjermtid. Leder i utvalg for oppvekst og utdanning og gruppeleder for SV i det nye kommunestyret for storkommunen, Eirik Faret Sakariassen, er skeptisk til at barn ned i 5-års-alderen sitter med nesa i nettbrett og mobiltelefoner store deler av dagen.

lærer og elev i klasserom foran et nettbrett
Stavanger kommune har liten tro på at det er bra med PCer og nettbrett i skolen. (arkivfoto og menneskene på dette bildet har ingenting med Stavanger å gjøre.)

I forbindelse med at budsjettet for neste år ble vedtatt i kommunestyret mandag 16. desember, har det styrende flertallet gjort følgende vedtak for bruk av Chromebook og mobiltelefoner i grunnskolen.

Det gjøres en gjennomgang av positive og negative effekter ved utdeling av Chromebook til alle elever i grunnskolen, hvor det særlig vurderes effekten av at elever i småtrinnet (1.-4. klasse) disponerer egen Chromebook. Vi ønsker ikke at barn i 5-8-års-alder skal, via foresatte, være ansvarlig for egen Chromebook. Sak knyttet til endring av Chromebook-praksis legges fram for utvalg for oppvekst og utdanning våren 2020, og hvor lærere og skoleledelse involveres tett.

Samarbeidspartiene ønsker å innføre felles veiledende retningslinjer for en mest mulig mobilfri skole på grunnskolen – i samarbeid med skolene og lærerne. Som dagens situasjon vil lærere som ønsker å bruke telefon i undervisning fortsatt ha full anledning til det. Kommunedirektøren fremlegger sak med oppdaterte retningslinjer for mobilbruk, og legger disse fram for endelig godkjenning i utvalg for oppvekst og utdanning.

I samtlige klasser på 1. – 4. trinn skal elevene da ikke lenger få utdelt egen Chromebook til bruk på skolen og hjemme. I stedet skal skolene disponere klassesett som lærerne kan disponere til undervisningsbruk etter eget ønske. Elever som har fått tildelt PC/nettbrett i forbindelse med særskilte behov, blir ikke rammet av bestemmelsen.

Bestemmelsene vil nå etter kommunesammenslåingen gjelde for totalt ca. 16.500 grunnskole-elever hvorav rundt 6.800 går i 1. – 4. klasse.

Kommunen regner med å spare inn 12 mill. kr. i løpet av en fire-års periode på tiltaket.

Mobilforbud for samtlige elever

Et forbud mot mobiltelefoner for samtlige trinn skal også gjelde over hele kommunen.

Mobilene kan dersom elevene selv aksepterer det, leveres inn og låses ned i skoletiden. Lærerne kan la elevene ta fram og bruke mobilen til dedikerte oppgaver i forbindelse med undervisningen dersom det er behov for dette.

 - Vi har ikke juridisk rett til å ta mobilen fra elevene, så en innlevering må skje frivillig. Skolene skal selv ha en medbestemmelsesrett på hvordan dette forbudet skal håndheves i praksis, sier Faret Sakariassen til SkoleMagasinet.

Han er ikke spesielt bekymret for hvordan forbudet skal slå ut. Mer en halvparten av skolene praktiserer allerede restriksjoner på mobilbruken. Selv har han besøkt flere skoler og forteller med bekymring om hvordan han så elevene sitte med nesen i skjermen i friminuttene.

 - Dette er både usosialt og kan bidra til å skape utenforskap, sier han.

Ifølge Faret Sakariassen har Stavanger kommune i mye større grad enn nabokommunene delt ut Chromebooks til alle elever og slik skilt seg ut fra resten av regionen.

En rask ringerunde til kommunene Sandnes, Gjesdal, Klepp og Time viser at pr. i dag bekrefter samtlige en-til-en dekning på PC/nettbrett for elevene i grunnskolen. Flere anvender Chromebook.

Stoler på Dagbladet

Flere av politikerne i det nye flertallet i Stavanger har ytret skepsis til overdreven bruk av digitale hjelpemidler i skoleverket. Faret Sakariassen mener det er usunt for 5 – 8 åringer å tilbringe mye tid foran skjermen. På spørsmål om det faglige grunnlaget for vedtaket viser han til at flere fagfolk også har uttalt seg negativt om dette – basert på en artikkel i Dagbladet i september i år der bl.a. professor ved BI, Anne-Britt Gran og professor Audrey van der Meer ved NTNU blir intervjuet. Essensen er at man vet for lite om hvordan de digitale læremidlene virker i skolen, barna blir prøvekaniner og at større deler av hjernen er i aktivitet når barna tegner og skriver enn når de jobber på et nettbrett/PC. Et av problemene er at der finnes for lite forskning på området, sies det videre.

Delte meninger

De fem som blir intervjuet av Dagbladets journalist, er ikke samstemte. Samme inntrykk fester seg etter en kjapp gjennomlesing av flere saker/debatter i Stavanger Aftenblad. Her er mye synsing og forbausede lite kunnskap om hvordan opplæring foregår på dagens digitale hjelpemidler. Mange ser fortsatt ut til å leve i troen på at her leser barna læreboka på en skjerm i stedet for på papir.

Slakter hele opplegget

Administrerende direktør i IKT-Norge, Heidi Austlid, er ikke nådig i sin kritikk av Stavanger kommune.

 - Det er svært viktig at både hjem og skole lærer barna å forholde seg til den digitale verden de lever i. Samtidig er det slik at digitale hjelpemidler alene skaper ingen magi. De må ha et innhold – fylles med læring. Utgangspunktet må være at vi ser på hvordan vi kan bruke den digitale teknologien til å styrke læringen – ikke at vi setter opp forbud.

Her befinner hun seg helt på linje med stabsdirektør i Utdanningsdirektoratet, Trond Ingebretsen, som under Arendalsuka både i 2017 og 2018 fokuserte på at innholdet i de digitale hjelpemidlene er helt avgjørende for kvaliteten. Han hevdet også at digital modenhet både hos private og offentlige skole-eiere, er en nødvendighet for prosessen med innføring og bruk av digitale læringsverktøy i skolen.

Austlid peker videre på viktigheten av å lære barn og unge å bruke teknologien på en smart måte og samtidig gi dem «et filter i hue».

 - Lærerne må ha en bevissthet og en pedagogisk tilnærming til spørsmålet om når det digitale skal brukes og når det skal velges bort.

 - Digitale hjelpemidler gir også store rom for tilpasset opplæring til enkeltelever.

 - Jeg tror Stavanger kommune gjør en bjørnetjeneste overfor alle ungene på 1.-4. trinn, fyrer hun av til slutt.