Dybdelesing fungerer best på papir - ikke skjerm

Å lese gjennom en lang og kompleks tekst ved bruk av papirbasert tekst, gir et større utbytte enn ved å lese på en skjerm. Professor og forsker ved Universitetet i Stavanger, Anne Mangen, har forsket på temaet i en årrekke.

Professor Anne Mangen ved lesesenteret, Universitetet i Stavanger
Professor Anne Mangen ved lesesenteret, Universitetet i Stavanger, har forsket mye på leseforståelse ved bruk av tekster på papir kontra skjerm (Foto: Inge Schreuder-Lindløv).

Professor Anne Mangen ved Lesesenteret (UiS) har gjennom flere år forsket på leseforståelse og på forskjellen i bruk av digitale verktøy og tradisjonelle papirbøker i forbindelse med dybdelesing - deep reading. En type lesing, f.eks. av faglitteratur, som både forutsetter og legger til rette for vedvarende konsentrasjon og fokus, stillhet, mental ro og psykologisk selvstendighet.

En rekke forskningsbaserte publikasjoner

Mangen har publisert en rekke studier om emnet internasjonalt. Det handler om ren lesing på skjerm – ikke om interaktiv bruk, innhenting av hjelp og informasjon samt ulike spill i opplæringen osv.

Hun hevder med tyngde at debatten rundt bruk av digitale hjelpemidler i undervisningen må flyttes vekk fra skyttergravsretorikk «for» eller «mot» og i stedet etablere en kunnskapsplattform som gir rom for forskningsbasert argumentasjon.

Studenter og elever på v.g. trinn har i stor grad vært gjenstand for forskningen til Mangen. det laveste trinnet har vært 5.klasse i grunnskolen. Hun er derfor forsiktig med å uttale seg om det som nå forgår i Stavanger kommune.

Pisa bekymrer

Resultatene fra siste PISA-undersøkelse bekymrer henne.

 - Leseferdighetene slik de blir målt i PISA-undersøkelsen blant 15-åringer i Norge, har sunket. Forbausende nok ser vi nå også en negativ trend i Finland både på lesetesten og på lesing i fritiden.

 - Vi vet fra forskningen at lesing i fritiden gir gode leseferdigheter. Dessverre har vi mange indikasjoner på at elever/studenter bruker stadig mindre tid på dette.

Mangen viser til en omfattende meta-analysesom ble publisert i 2018. Don’t throw away your printed books. A meta-analysis on the effects of reading media on reading comprehension (Delgado, Vargas, Ackerman og Salmerón). Med 54 eksperimenter, en deltagelse på rundt 170.000 personer og en tidsramme på 18 år (2000 – 2017), gir studien et særdeles godt grunnlag for å trekke slutninger.

Undersøkelsen konkluderer med at leseforståelsen av informasjonstekster er bedre på papir enn på skjerm. Å utruste studenter med papirbaserte tekster i stedet for digitale, vil være et effektivt grep for å øke leseforståelsen – særlig dersom leseren har en begrenset tid til disposisjon. Samtidig sies det at fordi digitale hjelpemidler er blitt en naturlig del av miljøet vårt, må arbeidet med å øke lese-effektiviteten ved skjermbruk styrkes, og der må satses mer på utvikling av lesevennlige, digitale løsninger.

Undersøkelsen viste ingen forskjeller i resultater avhengig av ulike aldersgrupper hos deltakerne. Men forskjellen økte i favør av papir fra 2000 til 2017.

 

Papir er vinner ved komplekse tekster

 - Jo lengre og mer kompleks en tekst er, jo større blir forskjellen mellom papir og skjerm, påpeker Mangen.

 - Vi må også stille spørsmål om hva digitaliseringen gjør med det vi kan kalle lese-utholdenhet eller kognitiv tålmodighet. Her trenger vi mer forskning. Skjermarbeid åpner for å «hoppe av» under lesing og drive med multitasking på diverse sosiale medier eller andre digitale fora. Slike fristelser er ikke en integrert del av en papirbasert tekst og gir ikke samme rom for å aktivere hjernen med uønskede aktiviteter. Når man spør ungdomsskoleelever om hva de liker best ved å lese på skjerm, svarer mange at det er morsommere fordi man kan gjøre så mye annet (enn å lese), og at tekstene virker kortere. Dette sier litt om hva som skjer med den kognitive utholdenheten når vi leser på skjermer.

 

Last ned og les publikasjonene

Samtidig ser professoren mulighetene det digitale miljøet tilbyr bl.a. i forbindelse med lese- og skriveopplæring og muligheter for raske oppslag, innhenting av hjelp og interaktiv mediebruk når elevene jobber på skjermen.

På Mangen sin hjemmeside: https://www.researchgate.net/profile/Anne_Mangen finnes hennes publikasjoner i nedlastbar form.