Foto: Astrid Waller av Statssekretær Tom Erlend Skaug (H)

Gode erfaringer etter forsøk med åpent internett på eksamen

9 av 10 elever i videregående skole mener det er positivt med tilgang til internett under eksamen, viser evaluering av forsøksordningen.

– Eksamen skal måle hva elevene har lært. Samtidig må vi sørge for at eksamen og den undervisningen elevene får til daglig henger godt sammen, sier statssekretær Tom Erlend Skaug (H) i Kunnskapsdepartementet.

Forsøk med bruk av åpent internett under eksamen har pågått siden 2012, og har blitt justert og utvidet underveis. Våren 2018 fikk alle kandidater i syv fag fra studiespesialiserende utdanningsprogram ved 299 skoler benytte nettet helt åpent under eksamen.

Evalueringen av forsøksordningen viser at 94 prosent av elevene mener det er nyttig å ha tilgang til internett under eksamen. To av tre lærere mener at eksamen med åpent internett samsvarer med undervisningspraksisen i faget. Også IT- og eksamensansvarlige opplevde at eksamen ble gjennomført på en god måte.

Samtidig viser evalueringen at 1 av 5 elever opplever det som mer stressende å gjennomføre eksamen med tilgang til internett enn uten. Flere trekker frem at det fort kan bli for mye informasjon tilgjengelig, at de bruker for mye tid på internett og usikkerhet rundt hva man kan bruke uten å bli beskyldt for plagiat eller fusk.

– Elevene trekker frem både fordeler og ulemper. Departementet kommer til å følge opp rapporten og vurdere om det er behov for å utarbeide tydeligere retningslinjer og veiledning til lærere, sensorer og elever om spørsmål knyttet til fusk og stress. Vi er også i gang med å fornye alle fagene i skolen, da vil det å lære om og bruke digital dømmekraft bli viktigere. Bedre kunnskap om hva som er god og dårlig kildebruk er ikke bare viktig på eksamen, men også for videre studier og i arbeidslivet, sier Skaug.

– Undersøkelsen har gitt gode erfaringer å bygge videre på, og vi kommer til å fortsette forsøksordningen til det er besluttet en ny eksamensordning i forbindelse med fagfornyelsen, legger statssekretær Tom Erlend Skaug til.

I arbeidet med fagfornyelsen er det nedsatt en eksamensgruppe som skal se på hva slags eksamensformer skolen skal ha. Ordningen med åpent internett skal ses i sammenheng med arbeidet til eksamensgruppa, og dette er derfor et viktig kunnskapsgrunnlag for dem.

Evalueringen er gjort av Rambøll, og er basert på spørreundersøkelser til elever, lærere, eksamensansvarlige og IT-ansvarlige på skolen og i fylkeskommunen, samt kvalitative intervjuer av disse gruppene ved seks skoler.