Størst bekymring for skoleveien på Vestlandet og i Nord-Norge

Det er store regionale forskjeller i hvor trygge vi mener skoleveiene er, viser NAFs Trafikantbarometer. Dårligst står det til i Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane, samt de tre nordligste fylkene. - I disse regionene er det en mye høyere andel som oppfatter skoleveiene som utrygge. Det er bekymringsfullt, sier Camilla Ryste, kommunikasjonssjef i medlemsorganisasjonen NAF.

2 små jenter i barneskolealder som leker med en blomst på skoleveien
Foreldre og barn må få bedre muligheter til å gi innspill til hvordan skoleveiene kan bli tryggere, mener NAF. (Foto: NAF)

På landsbasis svarer drøyt en av fire (27 prosent) at skoleveiene er utrygge. I Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane er det hele 37 prosent som svarer det samme. I Nordland, Troms og Finnmark er det 35 prosent som mener skoleveiene er utrygge. I regionene som kommer best ut, Trøndelag og Rogaland, er det henholdsvis 18 og 19 prosent som mener skoleveiene er utrygge.  

-Vi ser at folk i de mest spredtbygde strøkene i undersøkelsen er minst fornøyd med sikkerheten på skoleveiene. Vi mener foreldre og barn må få bedre muligheter til å gi innspill til skolene på hvordan skoleveiene kan bli tryggere, sier Ryste.  

Medlemsorganisasjonen, som jobber med trafikksikkerhet over hele landet, ønsker at skoler, veimyndigheter og kommuner skal samarbeide tettere om å forbedre skoleveiene. I tillegg må trafikksikkerhet stå sterkt i læreplanen.  

Folk ønsker mer gang- og sykkelvei 

- I disse dager begir rundt 60 000 førsteklassinger seg ut på skoleveien for første gang. Skoleveiene må prioriteres med flere gang- og sykkelveier, sier Camilla Ryste.  

På spørsmål om hvilke tiltak som vil bedre trafikksikkerheten for gående og syklende, er det nettoppflere gang- og sykkelveier, bedre vintervedlikehold og mer fortau som kommer ut på topp. I Trafikantbarometeret er det kun 22 prosent på landsbasis som svarer at veiene er trygge nok som de er.  

-Myndighetene har et mål om at 80 prosent av barna skal gå og sykle til skolen. Da må det legges til rette slik at skoleveien er trygg og trivelig, slik at foreldre tør sende barna ut til fots eller på sykkel, avslutter Ryste.  

Varsler om farlige skoleveier 

Som en del kampanjen «Med hjertet i halsen» ba NAF før sommeren folk melde fra om farlige veistrekninger og skoleveier. På noen få uker ble det meldt inn over 600 varsler om farlige skoleveier, av totalt 1200 saker knyttet til farlige veier.  

-Trygge skoleveier engasjerer folk, og vi ønsker å samarbeide med ildsjeler lokalt slik at skoleveiene kan bli bedre. NAF er tilstede i mange lokalmiljøer og de lokale NAF-avdelingene har knyttet til seg mange frivilligesom ønsker å gjøre en forskjell, sier Ryste. 

Om NAF Trafikantbarometer 

NAFs Trafikantbarometer er den mest fullstendige undersøkelsen av nordmenns holdninger og handlinger i trafikken. Det utføres annet hvert år av TNS Kantar på oppdrag fra NAF. Årets undersøkelse er gjennomført i perioden januar-februar 2019. Undersøkelsen er landrepresentativ, med ekstra utvalg i storbyene og for å sikre valide resultater fra hele landet. 1000 respondenter svarte på den landsrepresentative undersøkelsen, og totalt har 3975 personer deltatt. 

I hvilken grad oppfatter du skoleveiene i området der du bor som trygge?

Region

Total

Østlandet (Oslo og Akershus)

Østfold

Hedmark og Oppland

Østafjells (Buskerud, Vestfold, Telemark)

Agder

Rogaland

Hordaland

Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal

Trøndelag

Nordland, Troms og Finnmark

Trygge

61 %

59 %

60 %

60 %

62 %

67 %

69 %

57 %

57 %

68 %

54 %

Utrygge

27 %

25 %

27 %

32 %

26 %

23 %

19 %

31 %

37 %

18 %

35 %

Vet ikke

12 %

16 %

12 %

7 %

10 %

10 %

11 %

11 %

7 %

14 %

11 %

Hvilke tiltak ville bedret trafikksikkerheten for gående og syklende der du bor? (Befolkning)

Gangveier eller gang- og sykkelveier

43 %

Bedre vintervedlikehold

33 %

Fortau på flere strekinger

30 %

Mer veibelysning

29 %

Det oppleves trygt nok i dag

22 %

Fotgjengeroverganger

17 %

Nedsatt fartsgrense

14 %

Flere lyskryss

4 %

Vet ikke

4 %