Tolv prosjekter får 20 millioner til utvikling av videreutdanning i digital kompetanse

NTNU, UiO, Nord Universitet, NHH, BI, Høgskolen Innlandet, Høyskolen Kristiania, Høgskulen på Vestlandet, Fagskolen Tinius Olsen og Norges Hotellhøgskole får støtte til å utvikle fleksible videreutdanningstilbud i digital kompetanse i samarbeid med bedrifter og næringsliv. – Målet med kompetansereformen «Lære hele livet» er at ingen skal gå ut på dato på grunn av manglende kompetanse og at flere skal kunne stå i jobb lenger. Med disse prosjektene får næringslivet og ansatte et bedre tilpasset tilbud om videreutdanning, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

Regjeringen har fått mange tilbakemeldinger fra arbeids- og næringslivet om at det er mangel på fleksible tilbud innenfor digitalisering. I år oppga 41 prosent av norske virksomheter at de hadde et udekket kompetansebehov, ifølge Kompetanse Norges virksomhetsbarometer. NHOs kompetansebarometer har tidligere vist at 2 av 3 medlemsbedrifter i NHO ønsker å styrke den digitale kompetansen til de ansatte.

Videreutdanningstilbudene som det nå gis midler til å utvikle, dekker temaer som digital og bærekraftig næringsutvikling, innovasjonskultur for digitalisering, omstilling og vekst, og løsninger for innføring av digitale teknologier som kunstig intelligens. Bedrifter og klynger som får støtte i årets tildeling er spredt over hele landet og dekker ulike bransjer, eksempelvis Digital Norge, Kunnskapsparken Helgeland, Kunnskapsbyen Lillestrøm, Skogbrukets kursinstitutt, Stangeskovene AS til Kongsberggruppen ASA, COWI, Telenor, Schibsted, DNV GL og Aker BP.

– Den teknologiske utviklingen innebærer nye oppgaver som krever annen type kompetanse. Eksempelvis har et prosjekt fått støtte til å gi kompetanse innen bruk av digitale løsninger i bygg- og anleggsnæringen, et annet har fått støtte til å lære hvordan flere kan utvikle og publisere digitale utmarkskart. Det er stadig færre jobber som krever liten eller ingen formell kompetanse, også høyt utdannede opplever endringer som over tid krever faglig påfyll, sier Sanner.

– Digitalisering og ny teknologi er helt avgjørende for at vi skal kunne skape nye jobber i privat sektor, og utvikle bedre og mer effektive tjenester i offentlig sektor. Men da trenger vi digital kompetanse. Derfor er jeg veldig glad for at flere får mulighet til å øke den digitale kompetansen i løpet av arbeidslivet. Det vil komme hele samfunnet til gode, sier digitaliseringsminister Nikolai Astrup.

Tilbudene skal utvikles i samarbeid mellom høyskoler, universiteter eller fagskoler og bedrifter og næringsliv. Det skal være mulig å kombinere videreutdanningene med tilnærmet full jobb, gjennom inndeling i moduler, nettbasert opplæring eller samlinger.

– De nye videreutdanningstilbudene vil gi deltakerne kompetanse som er nødvendig for å utnytte mulighetene som oppstår som følge av teknologiutvikling. Særlig for små og mellomstore bedrifter vil det være viktig å få tilgang til slike fleksible tilbud, sier Sanner.

De 20 millionene Kompetanse Norge deler ut til 12 nye prosjekter, kommer i tillegg til 35 millioner kroner som ble tildelt i 2019 og 10 millioner kroner tildelt i 2018.

Tildelingen er del av kompetansereformen «Lære hele livet». Stortingsmeldingen om reformen kommer våren 2020.

 

Tilskuddsmottaker

Om prosjektet

Tildelt sum

BI

Partnere: Digital Norway, LØRN AS, Proneo AS, Validé AS og Energy Valley

Videreutdanning rettet mot å gi små og mellomstore bedrifter kompetanse om digitalt endringsarbeid. Tilbudet er inndelt i seks enheter på 2,5 studiepoeng hver og vil ha en praktisk tilnærming.

 

2 331 000

UiO – Institutt for informatikk

Partnere: Digital Norway, Smart Innovation Norway og Kunnskapsbyen Lillestrøm.

 

Et tilbud som vil gi kunnskap om data-drevne løsninger og innføring i digitale teknologier som tingenes internett og kunstig intelligens.

1 600 000

Høgskolen Innlandet

Partnere: Skogbrukets kursinstitutt, Stangeskovene AS, Utmarksavdelingen for Akershus og Østfold, Nord-Odal kommune, Nord-Odal kommune Kommuneskoger SF,

Trysilvassdragets skogeierlag,

Romedal og Stange Almenning (RASA).

 

Tilbud om produksjon og publisering av digitale utmarkskart. Studiets hovedmål er bidra til at deltakerne skal kunne utvikle kart til utmarksbruk. Etter studiet skal deltakere ha ferdigheter til å kunne bruke GIS-data og verktøy, som er offentlig og gratis. Studiet vil være på 2,5 studiepoeng.

340 000

NTNU, Institutt for design, Fakultet for arkitektur og design

Partnere: Digital Norway, Smart Innovation Norway, Telenor, Schibsted, DNV GL, Aker BP

 

Tilbudet vil gi innføring i kunstig intelligens og i designtenkning og designprinsipper for interaksjon med systemer for kunstig intelligens. Emnet vil fokusere på mulighetene som oppstår som følge av teknologiutvikling, kunstig intelligens og digitalisering i fremtidens tjenester og produkter. 

1 277 460

Norges Hotellhøgskole/
Universitetet i Stavanger

Partnere: Stavanger kommune og
Nordic Edge AS

 

Temaet for tilbudet er samskapingsprosesser mellom offentlig og privat sektor. Etter studiet skal deltakere være kjent med sentral innovasjon- og samskapingsteori, og kunne omsette denne kunnskapen til planlegging og gjennomføring av praktisk samskapingsarbeid for digitalisering av hele arbeidsflytprosesser.

 

1 251 520

Nord Universitet,

Handelshøgskolen

Partnere: Kunnskapsparken Helgeland, Ranaregionen Næringsforening, Rana utviklingsselskap og

SINTEF Helgeland

Temaet er digital og bærekraftig næringsutvikling. Tilbudet vil være rettet mot å gi gründere og ansatte i private og offentlige virksomheter digital forretningsforståelse.

 

 

600 000

Høyskolen Kristiania

Partnere: DigitalNorway,

Fredrikstad Næringsforening og Bergen Næringsråd

 

Temaet er digital markedsføring i små og mellomstore bedrifter. Gjennom studiet vil deltakerne lære å lage planer og kampanjer for digital markedsføring og kunne velge de mest hensiktsmessige kanaler og benytte ulike digitale verktøy.

 

2 150 000

 

Fagskolen Tinius Olsen

Partnere: DIAB AS, BIOBE AS og

Kongsberg Gruppen ASA

 

Temaet er digitalisering av produksjon og produktløp. Tilbudet er rettet mot fagarbeidere innen elektrofag, teknikk og industriell produksjon.

 

2 400 000

NTNU Gjøvik - Institutt for vareproduksjon og byggteknikk

Partnere: COWI

 

Tilbud med tema BIM i industri 4.0. Tilbudet skal gi kompetanse innen bruk av digitale løsninger i bygg- og anleggsnæringen. Etter studiet skal deltakere kunne løse problemer ved hjelp av maskinlæringsalgoritmer, og vite hvordan en kan tilrettelegge for automasjon og maskinlæring.

 

1 950 000

NTNU Institutt for bygg- og miljøteknikk

Partnere: Næringsforeningen i Trondheimsregionen, Trøndelag fylkeskommune, SINTEF Digital og PwC

 

Tilbud innen prosjekt og digital transformasjon i smidige praksis. Etter studiet skal deltakere være kjent med grunnleggende smidige metoder, smidige prosjektledelse og smidige praksiser i digitale transformasjon.

1 300 000

Høgskulen på Vestlandet

Partnere: Bergen Næringsråd,

Kompetanseforum Hordaland og

Universitetet i Bergen

 

 

Tilbud med med tematikk innen teknologi i forretningsutvikling. Deltakerne skal bl.a. lære å skrive enkle programmer i Python. Etter studiet skal deltakere ha kunnskap om ulike teknologier og kompetanse, slik at de kan være endringsagenter i egne virksomheter.

 

2 600 000

Norges Handelshøyskole

NHH

Partnere: Digital Norway og

Kunnskapsbyen Lillestrøm

Temaet for tilbudet er innovasjonskultur for digitalisering, omstilling og vekst.

Sentrale emner i tilbudet er strategi, innovasjon, forretningsmodellinnovasjon, transformasjon, innovasjonskultur og kunde- og brukeratferd.

 

2 200 000