Guri Melby

Norske lærere samarbeider godt

95 prosent av lærerne svarer at det er god kultur for å støtte hverandre og samarbeide på skolen, viser en ny TALIS-undersøkelse fra OECD om lærerhverdagen. De opplever også at de har god kontroll over egen undervisning.

– Denne undersøkelsen bekrefter noe jeg har fått se landet over den siste tiden; norske lærere er flinke til å spille hverandre gode, de er løsningsorienterte i vanskelige situasjoner og er pedagogisk sterke både i det virtuelle og i det fysiske klasserommet. Derfor blir jeg heller ikke overrasket over å se at lærerne opplever å ha god kontroll på undervisningen. Jeg registrerer også at hver femte lærer mener de har et stort behov for å få bedre kunnskaper i IKT. Samtidig ser jeg at lærerne takler den nye digitale skolehverdagen på en formidabel måte, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby.

Les ny OECD-rapport om lærerhverdagen >>

Lærere opplever selvstendighet i jobben

Norske ungdomsskolelærere oppgir at de i stor grad opplever å ha autonomi over egne oppgaver.​

– Vi er heldige i Norge som har lærere som er selvstendige. Den siste tiden har vi sett mange gode eksempler på hvordan lærere både på eget initiativ og i samarbeid med andre holder hjulene i gang med å planlegge og gjennomføre digital undervisning, sier Hege Nilssen, direktør i Utdanningsdirektoratet.

97 prosent mener de kan velge fagstoff selv når de skal planlegge og gjennomføre undervisningen. 98 prosent oppgir at de har kontroll over valg av metoder.

Et ungdomstrinn preget av sterk samarbeidskultur
TALIS viser at norske lærere i stor grad samarbeider for å forbedre undervisningen og samarbeider godt, sammenlignet med andre land. Dette har holdt seg jevnt siden den første TALIS-undersøkelsen i 2008.

– Jeg tror lærerne våre opplever stor kontroll over valg av metoder, vurderingsformer og hvordan de gir lekser. Lærerne diskuterer og jobber med både metodikk og vurdering, sier rektor Birgit Ovesen ved Kroken ungdomsskole.

Lærerne samarbeider i større grad og det er en positiv utvikling.

– Kollektivt orienterte skoler blir bedre skoler! Hos oss er det viktig at både elever og lærere trives og lærer best mulig. Vår kultur for samarbeid, kommunikasjon og utvikling har vært kjempeviktig nå i denne spesielle tida. Det har vært imponerende å se det kollektive digitale løftet lærerne har stått for nå, sier rektor Ovesen.

Faktaboks: Hovedfunn

  • Høy samarbeidskultur mellom lærere på ungdomstrinnet.
  • Nesten alle lærere opplever stor grad av kontroll i jobben.
  • 2 av 3 lærere opplever at yrket ikke er verdsatt i samfunnet.
  • Mange lærere opplever stress i jobben, særlig i forbindelse med administrativt arbeid og elevvurdering.
  • Yngre lærere opplever mer stress enn eldre lærere.

Om OECD-rapporteringen TALIS

  • OECDs Teaching and Learning International Survey (TALIS) 2018 er en internasjonal komparativ undersøkelse blant lærere og skoleledere.
  • Studien kaster lys over temaer og forhold som er sentrale for undervisning og læring på ungdomstrinnet, som blant annet kompetanseutvikling, undervisningssyn og vurderingsformer, skolemiljø og skoleledelse.
  • OECD gjennomfører undersøkelsen i over 48 land. I Norge har 162 rektorer og 4154 ungdomsskolelærere svart på undersøkelsen for tredje gang våren 2018.