Handlingsplan for digitalisering i grunnopplæringen

Vil styrke kommunenes digitaliseringsarbeid i skolene

Mange kommuner strever i dag hver for seg og bruker mye ressurser på å kjøpe gode og trygge digitale verktøy i skolen. Regjeringen ønsker tryggere og bedre løsninger for elevene, og vil bidra til fellesløsninger og mer samarbeid med kommunene. – God bruk av digitale verktøy kan styrke undervisningen og bidra til at elevene lærer mer. Da er det viktig at løsningene er sikre og at de ivaretar elevenes personvern. Vi vil bidra til at alle elever får et godt tilbud uansett hvor de bor, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby.

I dag lanserer regjeringen en ny handlingsplan for digitalisering i grunnopplæringen, som er barne-, ungdoms- og videregående skoler. Målet er å gjøre skolene bedre til å utnytte mulighetene som digitale ressurser gir.

Mer samarbeid med kommunene

Mange kommuner har etterlyst flere fellesløsninger og bedre samhandling. Handlingsplanen tar utgangspunkt i forskjellene mellom kommunenes arbeid med digitalisering, og svarer på noen av de utfordringene kommunene har gitt innspill om.

– Utviklingen innen IKT har gått raskt de siste årene. Mange kommuner og skoler har jobbet godt med digitalisering, men noen synes det er krevende og ikke alle jobber like systematisk og langsiktig. Etter gode innspill fra kommunene selv, ønsker vi med denne handlingsplanen å bidra til å redusere forskjellene gjennom flere tiltak med tettere samarbeid mellom stat og kommunene, sier Melby.

Handlingsplanen vil i tillegg sette i gang viktige prosesser som skal brukes videre i ny digitaliseringsstrategi for grunnopplæringen som skal gjelde fra 2022.

Handlingsplanen peker på utfordringer med store forskjeller innen fire områder:

Vil gi bedre tilgang til læringsressurser

Kommunene rapporterer at de møter en jungel av digitale læringsressurser både fra nasjonale og internasjonale tilbydere. Uten god kompetanse om det som kjøpes inn, risikerer innkjøpene å bli mer tilfeldige.

– Mangfoldet av digitale læremidler som brukes i skolene er stort, og kvaliteten varierer. For å sikre at elevene får tilgang til gode og trygge læremidler, vil vi styrke samarbeidet mellom stat og kommune, samt leverandørene. Vi ønsker også å starte arbeidet med en tjenestekatalog som gjør det enklere for skolene å finne frem til gode ressurser, sier Melby.
Vil styrke elevenes personvern

I dag må hver av landets 356 kommuner lage sine egne risikoanalyser og avtaler for å sikre elevenes personvern når de velger digitale løsninger. 30 prosent av skolene har heller ikke gode rutiner for registrering, bruk, lagring og sletting av persondata, viser Utdanningsdirektoratets spørring til Skole-Norge.

– Kommunene kan bli bedre på personvern. Det viser også flere enkeltsaker med brudd på elevenes personvern. Derfor vil vi blant annet å gi Utdanningsdirektoratet en tydeligere rolle som veileder. Kommunene og fylkeskommunen skal som skoleeiere fortsatt ha ansvaret for å ivareta personvernet, men nå står de ikke like alene i arbeidet med personvern og informasjonssikkerhet, sier Melby.

Vil løfte lærernes kompetanse

I dag har 36 prosent av skolene ingen plan for systematisk kompetanseheving når det gjelder digital kompetanse, og kun 20 prosent av skolene mener pedagogisk bruk av IKT er synlig integrert i årsplaner og lokale læreplaner, viser Utdanningsdirektoratets spørring til Skole-Norge.

– Mange lærere har vist stor omstillingsevne og gjort en kjempeinnsats i den krevende koronasituasjonen. Samtidig er det også blitt enda tydeligere at lærernes digitale kompetanse er viktig, sier Melby. 

Regjeringen foreslår i handlingsplanen å styrke Utdanningsdirektoratets kompetansepakker på området.

Vil skaffe mer kunnskap

De siste årene har bruken av teknologi i norske klasserom økt betraktelig, og med ulik praksis. For eksempel har 70 prosent av kommunene innført ordninger med én digital enhet per elev, mens 30 prosent har latt være.

–  Vi ser at det er store forskjeller mellom skolene i deres tilnærming til digitalisering, men vi vet ikke nok om hva som skiller de kommunene som lykkes med digitalisering og de som strever. Samtidig trenger vi å vite mer om hvilke digitale løsninger som fungerer best for elevene, og vi vet for lite om norske elevers digitale kompetanse. Dette er kunnskap som vi skal skaffe mer av gjennom forskning og undersøkelser, for å gjøre det lettere for skolene å gjøre gode valg, sier Melby.

Handlingsplan for Digitalisering i grunnopplæringen (2020-2021).pdf

FAKTA:

  • Kunnskapsdepartementet har fått innspill underveis i arbeidet med handlingsplanen fra blant andre KS og representanter fra kommunesektoren, IKT-Norge, Forleggerforeningen, Norsk digital læringsarena (NDLA), Elevorganisasjonen, Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG), lærerorganisasjonene og Sametinget. Departementet har også fått ny informasjon fra spørringene til Skole-Norge gjennomført våren 2020.
  • Regjeringen skal lage en ny digitaliseringsstrategi for grunnopplæringen som skal gjelde fra 2022.
  • I revidert nasjonalbudsjett 2020 bevilget regjeringen 140 millioner kroner til å styrke digital undervisning, blant annet for å bedre hjemmeundervisningen og til å kjøpe inn digitale læremiddel. Regjeringen foreslår at midlene videreføres i 2021.