Glemmen videregående skole får Benjaminprisen 2020

Glemmen videregående skole i Fredrikstad tildeles Benjaminprisen for 2020. Skolen er en kombinert videregående skole yrkesfaglig skole med 1350 elever og får årets pris i konkurranse med 20 andre skoler.

Glemmen videregående skole
Glemmen videregående skole

Juryen for Benjaminprisen trekker fram hvordan skolen arbeider systematisk mot rasisme og diskriminering ved å involvere elevene. I tillegg jobber skolen aktivt med et nettverk av eksterne aktører i nærmiljøet, både innenfor frivillig, kommunal og kultursektoren.

- Dette er en gledens dag for Glemmen videregående skole, sier rektor Pål André Ramberg. - Det å motta Benjaminprisen gir oss en helt ny tyngde i arbeidet mot rasisme og alle andre former for ekskludering fra fellesskapet. Prisen styrker våre muligheter til å jobbe målrettet videre med et sterkt inkluderingsarbeid, både innenfor og utenfor skolens ordinære rammer.Vi som skole vil svikte vårt samfunnsoppdrag og våre forpliktelser i henhold til FNs Barnekonvensjon og overordnet del av læreplan hvis vi ikke arbeider målrettet med dette. Inkludering, vennskap og tilhørighet er det viktigste i barn og ungdoms liv.Uten dette faller det andre sammen. Benjaminprisen vil åpne nye dører i vårt arbeid, sier rektor ved Glemmen videregående, Pål André Ramberg.

Elever som aktive pådrivere

Glemmen involverer elevene systematisk, gjennom såkalt ”empowerment” – myndiggjøring – for å la eleven selv bruke egne ressurser best og mest mulig.Elevenes engasjement kommer tydelig frem i deres årlige temadag, hvor elevene selv står for valg av tema. Gjennom denne dagen jobber elevene uten lærerne tilstede. Høsten 2019 var temaene «hverdagsrasisme» og «hvordan takle personlige utfordringer» og i 2020 valgte elevene tema «Trenger jeg å bry meg» med to undertemaer: «Rasisme» og «Kjønnsidentitet/seksualitet». Ved å skape eierskap og engasjement, klarskolen elevene bli pådrivere i det antirasistiske arbeidet.

- Det er inspirerende hvordan Glemmen videregående skole arbeider for å skape en arena for elevenes engasjement mot rasisme og diskriminering både i og utenfor skoletiden - et viktig arbeid i tråd med Benjaminprisens ånd, sier Guri Hjeltnes, juryleder for Benjaminprisen og direktør ved HL-senteret.

Dypt forankret hos de ansatte

Et annet moment juryen trekker fram er at arbeidet mot rasisme, enten det uttrykkes som myndiggjøring eller som integrasjonstiltak, også har en systematisk forankring hos de ansatte. De arbeider etter opplæringsloven og andre styringsdokumenter i et forebyggende perspektiv, og skolens aktive samarbeid med eksterne aktører virker i samme retning.

- Benjaminprisen 2020 er en stor og viktig anerkjennelse av det arbeidet som i lang tid er lagt ned på Glemmen videregående skole mot rasisme og diskriminering og for inkludering. Jeg gratulerer lærerne, andre ansatte, skoleledelsen og ikke minst elevene med prisen, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby.

Glemmen skole er en kombinert videregående skole som ligger i Fredrikstad med om lag 1350 elever. I dokumentasjonen nevnes det at skolen arbeider «[…] målrettet hver eneste dag, 365 dager i året, med å fremme toleranse og inkludering.» I denne sammenhengen har skolen et omfattende nettverk av samarbeidspartnere og aktivitetstilbud. Disse er både av kommunal og privat karakter.

Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby kommer til Glemmen videregående skoletirsdag 2. februar 2021 og overrekker Benjaminprisen for 2020 i en seremoni på skolen.

Benjaminprisen deles hvert år ut til en barne-, ungdoms- eller videregående skole som utmerker seg for sitt arbeid mot rasisme og diskriminering. Prisen er oppkalt etter Benjamin Hermansen som ble drept av erklærte nynazister da han var 15 år gammel, i januar 2001. Juryen består av representanter fra Utdanningsforbundet, Likestillings- og diskrimineringsombudet, Antirasistisk senter, Foreldreutvalget for grunnopplæringen, Elevorganisasjonen og Sametinget. HL-senteret er juryleder og holdersekretariatet for Benjaminprisen.

Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter (HL-senteret) er et forsknings-, dokumentasjons- og formidlingssenter med søkelys på Holocaust og andre folkemord, og på minoriteters vilkår i moderne samfunn. HL-senteret rommer en permanent utstilling om Holocaust, midlertidige utstillinger om samtidstema, vi mottar 9000 elever og lærere årlig og holder faglige seminarer og arrangementer for allmennheten. Museet er åpent 360 dager i året.