Derfor er det ulike tall på ukvalifiserte lærere

Utdanningsdirektoratet og Statistisk sentralbyrå (SSB) teller vikarer ulikt og definerer antall lærere forskjellig. Dette er viktige årsaker til at statistikkene viser forskjellige tall på "ukvalifiserte" lærere.

Det viser en rapport fra Senter for økonomisk forskning (SØF) som publiseres i dag.

Kunnskapsdepartementet har tatt initiativ til å få klarhet i tallene. Nå har forskerne undersøkt de viktigste årsakene til at det er store forskjeller i statistikkene for kvalifiserte lærere i grunnskolen.

I dag viser Grunnskolenes Informasjonssystem (GSI), som Utdanningsdirektoratet bruker, at rundt fem prosent av lærerne ikke har godkjent kompetanse til å jobbe som lærer, mens SSBs statistikk viser at nær 24 prosent av lærerne ikke har lærerutdanning.

Selv om GSI og SSB har ulike tall, viser begge statistikkene at andelen ukvalifiserte lærere i grunnskolen går nedover.

– Elevene lærer mer når de får undervisning av gode og kvalifiserte lærere, og derfor er jeg glad for at utviklingen i antall og andel ukvalifiserte i skolen går rett vei. Samtidig er det viktig at vi har et godt faktagrunnlag, og denne rapporten bidrar med viktige forklaringer. Vi skal nå se på rapporten og følge den opp sammen med Utdanningsdirektoratet, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V).

Derfor viser SSB-statistikken færre kvalifiserte lærere

• I SSB-statistikken blir kun lærere med godkjent lærerutdanning regnet som kvalifiserte. En lærer med annen pedagogisk utdanning, som for eksempel spesialpedagog og, inkluderes ikke i SSBs statistikk selv om personen kan oppfylle opplæringslovens krav til kompetanse.
• SSB inkluderer både korttids- og langtidsvikarer og den læreren som det vikarieres for.
• SSB måler antall lærere, ikke antall årsverk. Derfor vil en lærer som underviser få timer telle like mye som en som underviser heltid.
• Mange lærere med utdanning fra utlandet jobber i skolen etter å ha fått yrkesgodkjenning, men velger å ikke søke om godkjenning av utdanningen. I SSBs statistikk blir disse regnet som "ukvalifiserte".
• SSBs tall er basert på registerinformasjon fra a-ordninga, og tar utgangspunktet i situasjonen i én uke i året (november).

Derfor viser GSI flere kvalifiserte lærere i skolen

• I GSI-statistikken blir ansatte regnet som kvalifiserte hvis de oppfyller opplæringslovens kompetansekrav til å jobbe som lærer.
• GSI teller kun lange vikariater som er planlagt ved telletidspunktet, ikke korttidsvikariater.
• GSI måler antall årsverk i tillegg til antall lærere. Årsverk gir et mer presist bilde av det reelle omfanget av undervisningstid som en lærer gjennomfører, enn om man kun ser på antall lærere.
• GSI regner lærere med utdanning fra utlandet som "kvalifiserte lærere" når de jobber i skolen etter å ha fått yrkesgodkjenning, men ikke fått godkjent utdanning.
• GSI baserer seg på innrapportering fra skoleledelsen og viser planlagte lærere per 1. oktober. Det kan være forskjeller i rektorers vurderinger av kompetanse i GSI og deres kjennskap til alle detaljer ved utdanningene.

Les hele rapporten fra SØF her.

Fakta:

• Selv om GSI og SSB har ulike tall, viser begge statistikkene at andelen ukvalifiserte lærere i grunnskolen går nedover. GSI-tall for skoleåret 2019-20 viser en nedgang av ukvalifiserte fra 2018-19 på 0,3 prosentpoeng. Tall fra SSB viser en nedgang på 0,4 prosentpoeng fra 2018 til 2019.
• GSI eies av Utdanningsdirektoratet. Her må alle skoler rapportere inn tall. Statistikken fra SSB er basert på registerinformasjon fra a-ordninga og Nasjonal utdanningsdatabase (NUDB).
• Opplæringsloven kap. 10 §10-1 setter krav til kompetanse hos personalet i skolen. Forskrift til opplæringslovens kapittel 14 beskriver i detalj kravene til kompetanse ved tilsetting og undervisning.
• Les mer om regjeringens satsing "Lærerløftet" som vil bidra til å øke andelen kvalifiserte lærere i skole.

Måler ikke det samme

Forskerne bak SØF-rapporten understreker at statistikkene ikke måler det samme, og at det derfor ikke kan forventes å få samme svar. Ifølge rapporten er de viktigste forklaringene på forskjellene mellom GSI og SSB følgende:

  • SSB måler lærere med godkjent lærerutdanning, GSI måler lærere med godkjent kompetanse etter opplæringsloven
  • Vikarer blir regnet med på forskjellig vis
  • Utdanning fra utlandet blir håndtert ulikt
  • SSB måler antall lærere, mens GSI måler både antall årsverk og antall lærere
  • ulike datainnsamlingsmetoder

Rapporten anslår ikke hvor mye av forskjellen mellom GSI og SSB på 19 prosentpoeng som kan forklares av hver av disse faktorene.