Utdanningsstipend for bevegelseshemmede

Stiftelsen Sophies Minde gir bevegelseshemmede som tar utdanning på bachelor- og masternivå mulighet til å søke ekstramidler i form av stipend.

Bakgrunn for ordningen

De offentlige ordningene bl.a. i Lånekassa, er ikke tilpasset behovene bevegelseshemmede studenter har for lån og stipend. I tillegg har kvalitetsreformen medført en reduksjon i fleksibilitet av studieløpet.

 

Utdanning er avgjørende viktig for at personer med nedsatt funksjonsevne skal komme i jobb. Effekten av utdanning på arbeidsmarkedsdeltakelsen er stor – betydelig større for personer med nedsatt funksjonsevne enn for den øvrige del av befolkningen.

I de 2 studieårene ordningen har fungert er det innvilget til sammen 33 stipend på gjennomsnittlig ca. kr. 20 000.

Mottakerne melder tilbake at støtten hjelper dem til å forsere mange hindringer som
dyr bolig, lengre studietid, utgifter til assistanse, transport, teknisk utstyr, tilrettelagt materiell, ekstrautgifter i forbindelse med sosiale aktiviteter eller studiereiser.

Stiftelsen kan formidle kontakt med studenter som har fått stipendiet.
Mer om stiftelsen finnes på www.ssm.no.