Tidlig innsats virker

Trond Ingebretsen

Trond Ingebretsen

Ny pedagogisk metode gir raskere, tidligere og bedre leseforståelse

  • Elevene lærer å lese og skrive raskere
  • Flere elever knekker lese- og skrivekoden raskere
  • Elevene produserer mer tekst
  • Flere opplever mestring med inkludering og mer motivasjon

Det viser en undersøkelse som har intervjuet og kartlagt 32 skoler, som alle har jobbet systematisk med innføring av datastøttet lese- og skriveopplæring (STL+metoden) for 1. og 2.- klassene.  

- Lærerne opplever at elevene har bedre rettskriving og at grammatikken og ordforrådet blir bedre. Noen av beskriver at bruken av digitale verktøy i undervisningen også bidrar til læring utover selve lese- og skriveopplæringen, og viser blant annet til økt digitale kompetanse og bedre muntlige ferdigheter hos flere av elevene, sier Trond Ingebretsen, direktør for Senter for IKT i utdanningen.

Kartleggingen peker på at det er mulig å forbedre lese- og skriveopplæringen for de minste.

iPad i klassen

Illustrasjonsbilde. Foto: Lars Åke Andersen

- Det i seg selv er oppløftende, særlig med tanke på at nesten 20 % av elevene som går ut av ungdomsskolen ikke kan lese og skrive ordentlig, til tross for en rekke tiltak gjennom de siste årene, sier Ingebretsen.

Mer tilpasset og inkluderende klassemiljø

Overgangen fra kun tradisjonelle metoder til digitalt støttet lese- og skriveundervisning er meget gode. En større andel av barna på disse skolene lærer å lese og skrive med de nye metodene enn de gjorde med de tradisjonelle. For å svare på den enkelte elevens behov, trengs både tradisjonelle metoder og digitalt støttede. Det er med andre ord ikke snakk om et enten eller, men både og.

Læring for framtiden

Rapporten viser at det er krevende å ta i bruk ny pedagogikk, som forutsetter strukturert og målrettet bruk av teknologi, og en systematisk og målrettet innføring  fra ledelsen sin side. Lærerne og ledelsen ved de utvalgte skolene fra 23 kommuner rapporterer om at også at det profesjonsfaglige felleskapet er styrket, og at deling av informasjon og kunnskap på tvers av kollegiet har økt betraktelig. En digitalisering av skolen kan også brukes som en drivkraft og virkemiddel for å styrke lærerens profesjonsfaglige fellesskap.

Ikke ukritisk innføring

Erfaringene fra disse skolene viser at det er mulig å øke kvaliteten i lese- og skriveopplæringen. Likevel bør ikke metoden innføres ukritisk: En rekke forutsetninger må være på plass for en vellykket endring. Respondentene peker på at følgende må være på plass for å lykkes med bedre skrive og lese opplæring: Ledelsen må drive og eie endringsprosjektet, faglig ansatte må få tilstrekkelig kompetanse, og det er essensielt at hele kollegiet ønsker å ta i bruk metoden og det tekniske og lovmessige (personvern, informasjonssikkerhet, med mer) må være i varetatt. Flere rektorer påpeker også viktigheten av å involvere foreldrene. Når dette er på plass rapporterer lærerne om at de har fått økt sitt pedagogiske repertoar, hvilket gjør det mulig å tilpasse undervisningen til de ulike elevers behov. Lærerens roll styrkes i klasserommet ved bruk av denne type teknologi