Viktig fornyelse av kunnskapsløftet

Torbjørn Røe Isaksen

Torbjørn Røe Isaksen

Stortinget behandlet i dag stortingsmeldingen om en fornyelse av  Kunnskapsløftet, og sluttet seg i all hovedsak til regjeringens forslag.  – Jeg er glad for at Stortinget har sluttet seg til en viktig fornyelse av  kunnskapsløftet som vil legge grunnlaget for mer og bedre læring, sier  kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Stortingsmelding 28, Fag – Fordypning – Forståelse er en oppfølging av det  regjeringsoppnevnte Ludvigsen-utvalget. Et hovedpoeng i stortingsmeldingen er at  dagens læreplaner er for omfattende og bidrar til overflatelæring i stedet for  dybdelæring.

– Vi skal forenkle læreplanene slik at elevene får konsentrere seg mer om det  viktigste i fagene. Samtidig skal vi beholde og videreutvikle de grunnleggende  ferdighetene i skolen, nemlig lesing, skriving, regning, muntlige og digitale  ferdigheter.

Regjeringen fikk støtte til flere endringer i læreplanene, herunder at tre  fagovergripende tema (bærekraft, demokrati og medborgerskap, folkehelse og  livsmestring) skal prioriteres i fagfornyelsen. Det blir også startet et arbeid med å  yrkesrette fellesfagene i yrkesfagene slik at for eksempel matematikkundervisningen  skal bli mer relevant for et fremtidig yrke.

Et forslag om vurdere å dele opp kunst- og håndverksfaget for å sikre et mer  yrkesrettet, praktisk fag fikk også flertall.

– Det er viktig å styrke de praktisk- estetiske fagene. Vi skal også vurdere skjerpede  kompetansekrav for nyansatte lærere i disse fagene, og har også foreslått å gjøre  dem til eksamenstrekkfag for å styrke deres posisjon i skolen.

– Dagens stortingsbehandling var viktig, og flertallet har gitt regjeringen støtte til et  viktig arbeid for å fornye kunnskapsløftet, sier Røe Isaksen.