Resultater fra TIMSS 2015: Norske 5. klassinger best i Norden i matematikk

Torbjørn Røe Isaksen

Torbjørn Røe Isaksen

De norske elevene utmerker seg i matematikk på barnetrinnet. På ungdomstrinnet gjør norske elever det middels godt både i matematikk og naturfag. – Dette viser at mye går bra i norsk skole. Norske lærere gjør en jobb vi kan være stolte av, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

– Norske elever på 5. trinn presterer svært bra i matematikk. Den positive utviklingen vi har sett på 4. trinn blir også bekreftet. Dette er svært gledelig fordi vi de siste årene har satset mye på matematikk og regning, sier direktør i Utdanningsdirektoratet Hege Nilssen.

TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) måler elevenes kunnskaper i matematikk og naturfag. Av de europeiske landene er det bare Russland og Nord-Irland som gjør det bedre i matematikk enn de norske elevene på 5. trinn.

– Vi ser en positiv trend fra innføringen av Kunnskapsløftet, som ble utviklet av Kristin Clemet og Regjeringen Bondevik 2, og frem til i dag. Kunnskapsløftet representerte et viktig skifte i skolen - der man ble mer opptatt av hva elevene lærer, understreker kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

I naturfag presterer norske 5. klassinger på nivå med land som Sverige og England, men lavere enn Finland og USA.

Faglig fordypning viktig

Andelen lærere med faglig fordypning er lav i Norge sammenlignet med andre europeiske og nordiske land. Om lag halvparten av de norske elevene i TIMSS 2015 får undervisning av lærere uten faglig fordypning. TIMSS-undersøkelsen viser at lærernes faglige fordypning er viktig for hvor mye elevene lærer.

– Regjeringen har innført krav om at alle lærere som underviser i norsk, engelsk og matematikk skal ha faglig fordypning. Vi har satt i gang en historisk satsing på videreutdanning for lærere. Funnene i TIMSS viser at dette er riktig vei å gå, sier Røe Isaksen.

På 5. trinn har forskerne gått spesielt inn og sett at lærerens faglige fordypning har sammenheng med elevenes resultater. TIMSS viser også at lærernes utdanningsnivå og pedagogiske trygghet kan redusere betydningen av elevenes hjemmebakgrunn.

Middels gode på ungdomstrinnet

– TIMSS-rapporten har fått navnet Vi kan lykkes i realfag. Vårt klare mål er at det skal vi. Sammen med elever, lærere, rektorer og kommuner skal vi greie det. TIMSS 2015 viser at vi er på god vei, sier kunnskapsministeren.

På 9. trinn er norske elever middels gode i matematikk sammenlignet med andre europeiske land. De norske elevene skårer høyere enn Sverige og er på nivå med England og USA. Også i naturfag presterer de norske 9. klassingene middels godt.

– Vi har hatt en god utvikling på barnetrinnet. Dette viser seg ikke like tydelig på ungdomstrinnet. Det er det grunn til å se nærmere på, sier Hege Nilssen.

Forskerne peker på at norske elever har få undervisningstimer i naturfag sammenlignet med de fleste andre land.

– Vi har lagt frem en ny realfagsstrategi og innført én ekstra time naturfag på barneskolen. Nå må vi se om vi kan få mer naturfag på timeplanen også i ungdomsskolen, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

5. og 9. trinn ny målgruppe

I årets undersøkelse deltok Norge med elever fra 4., 5., 8. og 9. trinn – og 5. og 9. trinn er ny hovedmålgruppe.

– Grunnen til at Norge endret hovedmålgruppen er at de norske elevene har vært blant de desidert yngste. Det henger sammen med at elevene i de andre nordiske landene starter på skolen når de er syv år, forklarer Hege Nilssen i Utdanningsdirektoratet.

I de øvrige nordiske landene defineres seksåringenes aktiviteter som førskole. Alle de andre nordiske landene starter med leseopplæring på førskole, mens i Norge starter vi leseopplæring på 1. trinn.

TIMSS 2015 viser også at læringsmiljøet er svært godt i Norge sammenlignet med de andre landene i undersøkelsen.

– Dette er veldig positivt. Skolen handler om mer enn bare faglige resultater. Vi er opptatt av at alle elever skal trives, og vi ser at det gjøres mye godt arbeid ute på skolene, understreker kunnskapsministeren.

Få elever tar realfag på høyt nivå i Norge

Andelen elever som tar matematikk og fysikk det siste året på videregående skole er lavere i Norge enn i andre europeiske og nordiske land. – At så få velger realfag på høyt nivå, er noe vi tar alvorlig, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

TIMSS Advanced er en internasjonal studie som måler elevers kompetanse i matematikk og fysikk det siste året i videregående skole. I Norge tok kun 6,7 prosent av elevene fordypning i fysikk og 10,6 prosent av elevene matematikk på høyeste nivå. Andelen elever som velger disse fagene har gått ned.

– Det bør bekymre oss at et land som er tuftet på realfagskunnskap sliter med svak rekruttering til fysikk og matematikk. Vi må vise at realfag åpner dører til spennende studier og gir gode jobbmuligheter, sier kunnskapsministeren.

Svakest i algebra

Resultatene i TIMSS Advanced 2015 viser en fremgang i elevenes prestasjoner i matematikk sammenlignet med forrige studie i 2008. Men algebra peker seg ut som det området der norske elever har størst utfordringer.

– Når det gjelder matematikk, så viser både TIMSS og TIMSS Advanced at algebra er vårt klart svakeste punkt.  Det tyder på at vi prioriterer algebra lavere enn i mange andre land og dette bør vi se nærmere på, sier direktør Hege Nilssen i Utdanningsdirektoratet.

De norske elevene skårer lavere i matematikk enn Russland, Libanon, USA og Portugal, men høyere enn Sverige og Italia. Resultatene til Frankrike og Slovenia er ikke signifikant forskjellige fra Norges resultater.

I fysikk er Norge blant de høyest presterende landene i TIMSS Advanced. Kun Slovenia har høyere skår. I TIMSS Advanced 2015 deltok ni land: Italia, Libanon, Portugal, Russland, Norge, Sverige, Frankrike, Slovenia og USA.

Talentsentre for realfag

I fjor høst la regjeringen frem realfagsstrategien Tett på realfag. Et av målene i strategien er at flere barn og unge skal presterer på høyt og avansert nivå i realfagene.

– I høst åpnet Norges første talentsentre for realfag i fire byer. Talentsentrene skal være et tilbud til elever som presterer høyt i realfag og som er motivert for å lære mer om matematikk, naturfag og teknologi, sier Torbjørn Røe Isaksen.

Regjeringen satte i 2015 ned et utvalg som skulle se på hvordan skolen kan legge bedre til rette for høyt presterende elever og elever med høyt læringspotensial. Rapporten ble lagt frem i september i år.

– Vi trenger flere helt i toppsjiktet innen realfagene i Norge. For å få til dette, må vi bli flinkere til å dyrke frem talentene og gi støtte til høyt presterende elever, understreker kunnskapsministeren.

Fra i høst ble det innført én time ekstra naturfag på 5. – 7. trinn i barneskolen, og koding som valgfag blir nå tilbudt på over 140 ungdomsskoler over hele landet.

Fakta om TIMSS

  • Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) er en internasjonal studie i matematikk og naturfag for grunnskolen.
  • Fra 1995 har TIMSS blitt gjennomført hvert fjerde år. Norge har deltatt hver gang unntatt i 1999.
  • Norge deltar i TIMSS 2015 med elever fra 4., 5., 8. og 9. trinn.
  • 5. og 9. trinn representerer Norge i de internasjonale sammenlikningene. Før deltok Norge bare med elever fra 4. og 8. trinn. 
  • Endringen skyldes at vi ønsker å sammenligne oss med resten av Norden. Før var norske elever ett år yngre. De norske elevene på 5. trinn er i snitt 10,7 år gamle. I Danmark er de 10,9, i Sverige 10,8 og i England 10,1. Elever på 4. trinn i Norge er i gjennomsnitt 9,7 år gamle.
  • I underkant av 60 land deltar i TIMSS 2015. Europa utgjør den største gruppen med 29 land. Av de nordiske landene er det bare Island som ikke er med.
  • TIMSS gjennomføres av forsker-organisasjonen International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA).

De norske resultatene i TIMSS 2015 kan du lese her.