Matematikk på nye måter

Matematikk på nye måter

Elever blir mer motiverte av undervisning med matematikklæreverket Dragonbox, og lærer matematikkemnene raskere, mener lærere.

Dragonbox er et nytt læreverk i matematikk som har blitt pilotert i 25 klasser fordelt på 10 skoler på 1. trinn i Skedsmo kommune i skoleåret 2016-17. Forskningsinstituttet NIFU har gjennom å følge implementeringen på skolene dokumentert erfaringer underveis i dette arbeidet.

Dragonbox omfatter bruk av både digitale og analoge læringsressurser, og utfordrer den etablerte undervisningen av matematikk i begynneropplæringen ved at det har et spesielt fokus på mengdetelling.

Både elever og lærere synes det er spennende med nye digitale læreverktøy, og resultatene viser at de digitale elementene av læreverket har vært benyttet hyppigere enn de analoge.

Læreverket er omfattende, og selv om lærerne har fått opplæring underveis skulle de ønske de hadde hatt bedre tid til å sette seg inn i de ulike delene av læreverket før det ble tatt i bruk i klasserommet.

Rapporten presenterer resultatene fra følgeevalueringen av Dragonbox – et læreverk for å fremme tallforståelse i begynneropplæringen i pilotåret 2016/2017. Formålet har vært å belyse flere sider ved implementeringen av læreverket, slik som organiseringen av uttestingen, opplevelsen av implementeringen hos de involverte aktørene, samt brukertilfredshet og erfaringer med læreverket.

Denne studien dokumenterer ikke elevenes læringsutbytte. Derfor ønsker vi å gjennomføre en større systematisk studie med fokus på elevenes kortsiktige- og langsiktige læringsutbytte. Denne forstudien er derfor avgjørende for å forstå skolenes tilnærminger til og implementering av et nytt lærverk, og ikke minst lærernes erfaringer med og vurderinger av læreverket.

NIFU-rapport 2017:17

NIFU er et uavhengig samfunnsvitenskapelig forskningsinstitutt, organisert som en frittstående, selveiende og allmennyttig stiftelse. Instituttets forskningsområder omfatter hele det kunnskapspolitiske området - fra grunnopplæring og høyere utdanning til forskning, innovasjon og kompetanseutvikling i arbeidslivet