Lærere fornøyde med videreutdanning i matematikk

Lærere fornøyde med videreutdanning i matematikk

Regjeringen har som mål å styrke matematikkunnskapene til lærerne i grunnskolen. Nå er ett av regjeringens videreutdanningstilbud i matematikk evaluert.

En fersk evaluering, basert på et omfattende empirisk materiale, viser at studenter er godt fornøyde med videreutdanningstilbudet Matematikk 1-MOOC.

Bruk av MOOC-er (Massive Open Online Courses) betyr kostnadseffektive muligheter for tilgjengeliggjøring av undervisning av høy kvalitet og i stor skala. Sist studieår startet totalt 300 lærere videreutdanningen om grunnleggende matematikk for barneskolen. Matematikk 1-MOOC er dermed den største videreutdanningssatsingen for lærere.

Et slikt initiativ kan ha stor betydning for samfunnet når vi vet at norske elever er gjennomsnittlige i matematikk og at faglæreres kompetanse er sentrale for elevers prestasjoner.

Stort behov for videreutdanning

På grunn av nye krav til fordypning i faget for matematikklærere, er det et stort behov for videreutdanning.

– En nettbasert storskalatilnærming vil bidra til kompetanseheving for svært mange lærere, uavhengig av geografisk tilhørighet. Samfunnsmålet er at modellen fra Matematikk MOOC kan videreutvikles, deles med og spres til andre lærerutdanninger, sier NIFU-forsker Cathrine Tømte.

Evalueringen viser at de fleste lærerne synes nettutdanningen er relevant og praksisnært og mener selv at de har lært mye.

– Studiet har fått meg til å reflektere mer over hvordan jeg underviser, at jeg i større grad tilpasser oppgaver til nivå, sier en av studentene.

En annen synes at nettstudiet passer bra til arbeidssituasjonen.

– Jeg bruker tiden jeg har fått av arbeidsgiver effektivt og kan studere og levere inn arbeidsoppgaver. Utfordringen er selvsagt direkte kontakt med medstudenter for å diskutere arbeidsoppgaver, men har heller ikke gjort noen innsats for å få det til.

Enkelte studenter melder imidlertid at innholdet til tider er for vanskelig

Funnene og anbefalingene

Her er noen av funnene og anbefalingene til rapporten:

** Det er lite frafall og god gjennomstrømning.

** Den tekniske plattformen til Matematikk 1-MOOC er velfungerende.

** Studentene fremviser noe usikkerhet når det gjelder det akademiske regimet, mens de derimot er trygge på det praksisnære. I lys av denne innsikten om målgruppen understreker rapporten betydningen av å innlemme voksenpedagogiske perspektiv i studiedesign og oppfølging av studentene.

** Veiledernes oppgaver fremstår i noen sammenhenger fortsatt som noe uklare for studentene. Derfor anbefaler evalueringen at veilederrollen kan tydeliggjøres enda mer overfor studentene. Rapporten anbefaler også at fordelingen av studiegrupper på hver enkelt veileder kan bli jevnere.

Fakta: Dette er Matematikk 1-MOOC:

** Et av regjeringens virkemidler for å styrke den matematikkfaglige kompetansen til et stort antall lærere på 1.–7. trinn.

** Ble gjennomført for første gang i studieåret 2016-2017.

** 300 studenter fra hele landet startet på studiet, som omfatter 30 studiepoeng.

** 88 prosent oppnådde de første 15 studiepoengene.

** Universitetet i Agder og Senter for IKT i utdanningen har stått for utviklingen av innhold og gjennomføringen av kurset.

NIFU var tidlig ute med å studere MOOC og har bidratt i kunnskapsutviklingen på flere måter. Kapittelet «To MOOC or not to MOOC?: A case study of Norway» av Tømte, Fevolden og Dorothy S. Olsen ble publisert i 2014 da MOOC-fenomenet fortsatt var i sin spede barndom her til lands. Fevolden og Tømte har senere studert MOOC i kapittelet «How information and communication technology is shaping higher education» og Tømte, Wollsceid, Aanstad og Sjaastad evaluerte Matematikk 2-MOOC i 2016


Rapporten blir lagt frem ved Universitetet i Agder torsdag 21. september fra klokken 11:30.

Her kan du lese hele rapporten.