Henrik Asheim

Stor nedgang i fraværet for de svakeste elevene

Endelige fraværstall viser at fraværet for de elevene som er mest borte fra skolen har gått ned med 30 prosent, og færre får strykkarakter. Tallene viser også at elever på yrkesfag har mindre fravær enn de på studieforberedende.

– Noen var bekymret for hvordan fraværsgrensen ville slå ut for de mest utsatte elevene. De endelige fraværstallene viser at fraværsgrensen også har vært bra for elever med høyt fravær. Det er jeg glad for, sier kunnskapsminister Henrik Asheim.

I dag kommer endelige tall fra Utdanningsdirektoratet som viser at fraværet i videregående skole har gått kraftig ned etter innføringen av fraværsgrensen. Før hadde en elev i videregående typisk fem dager og 12 timer fravær. Nå er fraværet tre dager og ni timer. Nedgangen har også vært stor blant elevene med høyest fravær.

– De endelige fraværstallene bekrefter de foreløpige tallene vi fikk i sommer. Nå er det ikke noe tvil om at fraværet har gått ned, og da håper jeg det blir ro rundt fraværsreglene i den treårsperioden de skal prøves ut, sier Asheim.

Fraværet har gått mest ned på yrkesfag. Her er dagsfraværet halvert, mens timefraværet er redusert med 40 prosent. En elev på yrkesfag har typisk tre dager og syv timer fravær, mens en elev på studieforberedende har tre dager og ni timer.

Elever fanges opp tidligere

Skoleåret 2015-16 hadde 32 000 elever i videregående mer enn 14 dager fravær.

– Etter innføringen av fraværsgrensen er denne gruppen nesten halvert til 17 000. Vi ser også at færre elever slutter i løpet at skoleåret, sier Asheim.

I dag publiseres også den første evalueringsrapporten om fraværsgrensen. Fafo har på oppdrag for Utdanningsdirektoratet spurt rektorer og utdanningssjefer i fylkene om deres erfaringer. Skolelederne er entydige på at fraværsgrensen er hovedårsaken til at det udokumenterte fraværet har sunket betydelig.

– Rektorene mener fraværsgrensen har vært bra for de aller fleste elevene. Noen forteller også at utsatte elever blir fanget opp tidligere og får mer hjelp fra skolen enn før, sier Asheim.

Det kommer frem at skolene har blitt mer oppmerksomme på føring av fravær, og syv av ti lærere er godt fornøyd med de nye reglene. 

I rapporten, som er utarbeidet før de endelige fraværstallene forelå, uttrykker noen rektorer bekymring for at flere av de mest utsatte elevene vil falle ut av skolen på grunn av manglende karakter (IV).

– Denne bekymringen ser ut til å ikke stemme. Tvert imot viser de endelige fraværstallene at det har vært en liten nedgang i andelen elever som ikke får vurdering, sier Asheim.

Forskerne har også snakket med 11 fastleger, som sier at de har opplevd økt pågang fra elever etter at fraværsgrensen ble innført.

Færre stryker og færre slutter

Statistikken viser at det er en nedgang i andelen elever som får karakteren én, som tilsvarer stryk. Det er også færre elever som slutter i løpet av skoleåret. Fra skoleåret 2015-16 til 2016-17 gikk andelen elever som sluttet ned fra 4,0 til 3,8 prosent.

– Det er interessant å se at færre stryker og færre slutter. Det er for tidlig å slå fast at dette bare skyldes fraværsgrensen, men det kan tyde på at det å være på skolen også gir faglig uttelling for elevene, sier kunnskapsministeren.

Forskjeller mellom fylker

Dagsfraværet har gått ned i alle fylker, men nedgangen er størst i Oslo og Finnmark.

Også timefraværet har gått ned i alle fylkene. Finnmark har hatt størst nedgang i timefraværet.

Når det gjelder andelen elever som har fått "ikke vurdert", er det større forskjeller mellom fylkene. Noen fylker, som Aust-Agder, Hedmark, Akershus, Vestfold og Telemark har hatt en økning i andel elever som ikke har vurderingsgrunnlag i minst ett fag, mens det har vært en nedgang i Østfold, Vest-Agder, Møre og Romsdal og Nordland.

– Vi ser det er størst nedgang i Nordland. Her går andelen elever som ikke har vurderingsgrunnlag i et eller flere fag ned med et helt prosentpoeng. Det er flott, sier kunnskapsministeren

FAKTA

Fraværsgrensen i videregående skole ble innført fra skoleåret 2016-17. Grensen innebærer at man ikke kan ha mer enn 10 prosent fravær i ett fag, for å få karakter i faget. I spesielle tilfeller kan rektor bruke skjønn når det gjelder fravær opptil 15 prosent.

Fraværsgrensen gjelder udokumentert fravær, ikke fravær som skyldes dokumentert sykdom, organisasjonsarbeid, politiske verv osv.

Endelige tall fra Utdanningsdirektoratet viser at fraværet har gått ned med 40 prosent for dagsfraværet og 25 prosent for timefraværet, målt i median.

Dagsfraværet til elevene som er mest borte fra skolen har gått ned med 30 prosent. Denne elevgruppen utgjør 17 000 elever, eller 10 prosent av den totale elevmassen.

Fraværstallene presenteres med median (det midterste tallet i stigende rekkefølge). Median er et bedre mål enn vanlig gjennomsnitt fordi det viser det typiske fraværet og er mindre sårbart for ekstremverdier og feilregistreringer.

Se hele fraværsstatistikken her: www.udir.no/fravaer

Evalueringsrapporten kan du lese her: www.udir.no/fravaersrapport

Median fravær i dager fordelt på fylker 2015-16 til 2016-17: