Torbjørm Røe Isaksen

Alle fylker får eget mobbeombud

Fra høsten 2018 innfører regjeringen en ordning med mobbeombud i alle landets fylker. Det vil styrke det lokale arbeidet med mobbing i både barnehager og skoler.

– Alle barn har rett til et mobbefritt og trygt miljø i barnehage og skole. Med egne ombud i fylkene gjør vi veien til hjelp kortere for mobbeofre og deres familier. Jeg er glad vi får på plass denne ordningen sammen med Kristelig Folkeparti og Venstre, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Nasjonal ordning, lokale løsninger

I dag har fem fylker egne mobbeombud rettet mot barnehager og skoler. Fra høsten 2018 vil regjeringen utvide ordningen til å gjelde alle fylker. Den vil bli finansiert som et spleiselag mellom fylkeskommunene og staten.

– Vi legger opp til en nasjonal ordning, men gir samtidig rom for lokale tilpasninger. Fylkene har gode forutsetninger for å finne gode lokale løsninger ved å mobilisere sine nettverk, sier Røe Isaksen.

Starter allerede i barnehagen

Den nye ordningen skal sikre at mobbeombudene får jobbe uavhengig av skoleeier. Ordningen skal også bidra til et godt samarbeid med eksisterende elev- og lærlingeombud om mobbesaker i videregående skole.

– Mobbing er forferdelig for barn som rammes, og det er et alvorlig samfunnsproblem. Arbeidet med mobbing må derfor starte tidlig og allerede i barnehagen, sier kunnskapsministeren. 

Evalueres underveis

Regionreformen skaper endringer for fylkesinndelingen fra 2020. Samtidig med innføring av mobbeombud i alle fylker, setter derfor regjeringen i gang en følgeevaluering av ordningen.

– Fylkesvise mobbeombud er en viktig start. Så skal evalueringen gi innspill til hvordan ombudsordningen bør innrettes i de nye regionene etter 2020. Hensikten er å få på plass et varig, oversiktlig og tilgjengelig ombudssystem for barnehagebarn, elever og foreldre, sier Røe Isaksen.

Les mer om regjeringen arbeid mot mobbing og for godt læringsmiljø på regjering.no