Skoleledere satser lite på digital kompetanse

Seks av ti skoleledere mangler plan for systematisk kompetanseheving av lærere i bruk av teknologi, viser en ny Monitor-kartlegging fra Senter for IKT i utdanningen.

Elever med ipad

- Generelt virker det som om skolelederne i relativt liten grad prioriterer midler til kompetanseutvikling innen både konkrete ferdigheter og pedagogiske teorier om bruk av teknologi, sier forskningsleder Ola Berge ved Senter for IKT i utdanningen.

Fra tidligere Monitorer vet vi at lærerne rapporterer mest bruk av prøve-og-feilemetoder, samt kollegaveiledning, i forbindelse med egen kompetanseutvikling.

- Det er et åpent spørsmål om lærernes tilnærming er et resultat av manglende prioriteringer fra skoleleder, eller om skoleleders prioriteringer er en refleksjon av lærernes oppfatninger om at de benytter de mest effektive metodene.

Antall elever per datamaskin

Antall elever per datamaskin har i mange år vært en viktig indikator for elevenes bruk av datamaskiner i skolen.

Elev foran en PC

- I dag er det flere teknologier som er til stede i skolen, dermed blir antall elever per datamaskin et stadig mer upresist mål. Likevel, i årets undersøkelse rapporterer skolelederne i snitt om 3,6 elever per datamaskin/nettbrett. Variasjonen er stor og går fra flere datamaskiner enn elever til 20 elever per datamaskin, sier Berge.

Monitor skole 2016 viser at det er svak prioritering av utvikling av lærernes digitale kompetanse. Det finnes store variasjoner i hvor mye utstyr som er tilgjengelig for elevene. Funnene fra skoleleder-delen av Monitor viser blant annet at det er behov for mer systematisk satsing på lærere og utjevne digitale forskjeller i hva er som tilgjengelig utstyr for elevene.

Smartboard med lærer og elev

Fakta om kartleggingen

  • I «Monitor skole 2016» har Senter for IKT i utdanningen sett på skolelederens vurdering av relevante planverk, prioritering og organisering av utstyr, samt vektlegging av kompetanseutvikling.
  • Undersøkelsen omfatter 106 skoleledere på skoler med elever på 7. trinn. Lederne representere skoler med fra 7 til 750 elever. Gjennomsnittsskolen har 219 elever.
  • Av skolelederne er 37 prosent menn og 63 prosent kvinner. Aldersspennet er fra 32 til 66 år, snittalderen er 50 år. Lederne har fra 0 til 35 års ansiennitet.
  • Monitor-kartleggingene har vært gjennomført hvert andre år siden 2003.
  • Kartleggingen Monitor skole 2016 lanseres i 13. desember på seminaret  “Den digitale tilstanden i norsk skole”. Meld deg på!

Les mer

Ønsker du å lese om pedagogiske metoder, råd og tips om klasseledelse i teknologirike omgivelser? I denne veilederen har vi utarbeidet ressurser som skal hjelpe skolen å bruke IKT på en hensiktsmessig måte, målrettet og til faglig bruk.