Adaptiv læring i matematikk

Adaptiv læring er kanskje det heteste temaet innen undervisning for tiden. Her brukes et avansert dataprogram (som Multi Smart Øving) til å tilpasse lærestoffet (spill, oppgaver, videoer) kontinuerlig til hver enkelt elev sin kompetanse og utvikling.

Læreren får hele tiden oppdatert oversikt over kompetansen til klassen og til hver elev. Hvordan kan dette se ut i matematikk, helt konkret? Selv om adaptiv læring er et svært kraftfullt redskap, er læreren fremdeles uunnværlig. Hvordan bruke adaptiv læring best mulig, og hvordan påvirker adaptiv læring lærerens rolle?

Skreddersyr opplæringen
Ved bruk av adaptiv læring vil alle svar og responser en elev gir, tas vare på og analyseres av dataprogrammet som danner utgangspunktet for det neste lærestoffet eleven får: Om eleven sliter, vil programmet foreslå støtte og forklaringer. Om eleven fremdeles sliter, vil programmet lete etter eventuelle hull og mangler i elevens forkunnskaper og forsøke å tette disse. Når en elev viser tilstrekkelig mestring av et fagstoff, blir eleven sendt videre til neste trinn i den faglige utviklingen. Et adaptivt system skreddersyr i tillegg opplæringen til den enkelte elev sine læringspreferanser, som ulike typer oppgaver (noen elever har spesielt god effekt av problemløsning, andre av drilloppgaver) og lærestoff (noen elever lærer mye av undervisningsvideoer, andre av spill).

Tilpasser elevenes utviklingsspor
I tradisjonell undervisning har én lærer ansvaret for mange elever. En konsekvens av det er at store deler av undervisningen gjøres felles for alle elevene. Elevenes rolle er da å tilpasse seg undervisningen som best de kan og motta kunnskap i takt med de øvrige. I matematikkundervisningen har dette skapt vansker siden elever slett ikke følger identiske utviklingsspor. Det ideelle er heller det motsatte, at undervisningen er tilpasset elevene, og adaptiv læring legger til rette for dette ved å bygge undervisningen rundt hver elev. Dermed vil hver elev bidra til å forme sin egen læringsprosess.

Fremmer læring
Adaptiv læring er et redskap for å fremme elevers læring, og som alle redskaper har det styrker og svakheter. For at adaptiv læring skal bli et positivt bidrag i opplæringen er det nødvendig at lærerne er klare over når og til hva det bør brukes. Til hvilke deler av matematikkopplæringen er adaptiv læring gunstig, og til hvilke deler er det bedre å bruke andre undervisningsformer?

Her er noen eksempler:

  • I et digitalt læringssystem blir alle oppgaver og aktiviteter presentert av en datamaskin (PC, nettbrett, IPad …). Dette gir mange muligheter som for eksempel ikke finnes i papirformat. På en annen side gir det begrensninger, som for eksempel at det ikke inneholder konkreter (brikker, klosser, penger, spikerbrett …)
  • Adaptive læringssystemer er basert på individuell tilpasning, slik at elevene som utgangspunkt arbeider alene. Det legges derfor lite til rette for kommunikasjon og samarbeid.
  • Elevene får oppgaver fra og responderer til en datamaskin. Dette er et format hvor elevene er vante til relativt korte oppgaver og relativt raske svar, noe som gjør det mindre egnet til refleksjon og tidkrevende problemløsning.
  • Kjernen i et adaptivt læringssystem er et kompetansekart. Det å beskrive kompetanse i form av kortfattede og presise læringsmål som kan operasjonaliseres med digitale oppgaver, egner seg godt for noen deler av matematikkfaget, faktakunnskap, ferdigheter, forståelse av enkeltbegreper), men ikke for andre (høyere-ordens kompetanser, som evne til kommunikasjon, refleksjon, metakognisjon …)

En konsekvens av å ta i bruk adaptiv læring bør derfor være at (den øvrige) undervisningen blir mer praktisk, mer konkret og mer preget av aktiviteter, utforsking, kommunikasjon og samarbeid.

MSØ graf
MSØ elev
MSØ lærer

Farget felt/ramme

Bjørnar Alseth, PhD,
har doktorgrad i barns læring av matematikk. Han har arbeidet med lærerutdanning og med utviklingen av nasjonale diagnoser i matematikk, deltatt i forskningsprosjekter, og han ledet utviklingen av den nasjonale læreplanen i matematikk i 2006. Alseth har skrevet lærebøker for lærere og lærerstudenter, og han har utviklet læremidler for barne- og ungdomsskolen.