Bytter ut kakelotteri med Facebook

Foto: Guri Bugge / yaymicro.comKlasse 10 B på Bergmo Ungdomsskole går nye veier for å skaffe penger til klassekassen og skoletur. De tar i bruk sosiale medier som Facebook, Twitter og blogger for å tjene penger ved hjelp av verveprogrammet til bildebyrået YAY Micro.

I 2011 skal klassen på skoletur til Innerdalen, men klassekassen var helt tom. Så hvordan skaffe penger til skoleturen?

Det var en av kontaktlærerne til klassen, Guri Bugge, som kom til å tenke på verveprogram som en ny måte for klassen å samle inn penger til skoleturen sin på. Som hobbyfotograf kjente hun til bildebyrået YAY og deres verveprogram, og mente det kunne være en mer spennende måte for klassen å samle inn penger på enn de tradisjonelle måtene som kakelotteri.

Foreldre spionerer på barna på Facebook

Halvparten av foreldrene er på Facebook for å følge med på hva barna driver med.

åtte av ti foreldre som er på Facebook, er venn med sine egne barn. Det viser en fersk unersøkelse.

Rundt to millioner personer som er bosatt i Norge, bruker det sosiale nettsamfunnet Facebook. Undersøkelsen som Norstat har gjennomført for Du bestemmer-prosjektet i regi av Datatilsynet, Teknologirådet og Senter for IKT i utdanningen, viser at tre av fire foreldre i Norge har egen Facebook-profil.

Av disse oppgir åtte av ti at de er venn med barna sine på Facebook. Halvparten av foreldrene sier at hovedmotivasjonen for å være venn med barnet sitt, er «å følge med på hva barnet driver med». Halvparten av foreldrene som ikke har barnet som venn på Facebook, oppgir barnets rett til privatliv som hovedgrunn.


– Det er barnet som må bestemme om de vil være venn med foreldrene sine, og ikke omvendt. Vennskap på nett skal være frivillig. Generelt mener jeg at hvis du er sjef, overordnet eller forelder, skal du trå litt varsomt. Det kan være vanskelig å si nei dersom man blir spurt om å være venn, og vennskapet vil i så fall kunne oppfattes som overvåking, sier prosjektets leder Kari Laumann.

 

1. premie til Trondheimsjenter i matpakkekonkurranse

Trondheimsjentene Nora, Runa og Maren og Rebecca stakk av med 1. plassen i matpakkekonkurransen som er arrangert i tilknytning til Smakens uke. - Konkurransen har vært et stort prosjekt som har engasjert mange dyktige ungdommer og uløst stor aktivitet, sier landbruks og matminister Lars Peder Brekk.

Brekk delte i dag ut premien på 20 000 kroner til to av vinnerne under sendingen God morgen Norge på TV2. 1. premie gikk til "Miljøvennlig matpakke - fylt baguette".

Små kommuner har flest hull i datasikkerheten

Små kommuner på Vestlandet er minst flink til å sikre personopplysininger.

En undersøkelse viser at norske kommuner har slappe holdninger til informasjonssikkerhet. Dette hevder Peggy Heie, som er seniorrådgiver i Norsk senter for informasjonssenter (NorSIS).

- Bare litt over halvparten har klare rutiner for å sikre følsom informasjon. Samtidig innrømmer hver femte kommune alvorlige brudd på sikkerheten, avslører Heie.

Undersøkelsen viser at det står dårligst til med informasjonssikkerheten på Vestlandet. I Nord-Norge avdekkes det også et svakt forhold til informasjonssikkerhet, noe Heie tror skyldes mange små kommuner.
 
 – Det er gjennomgående i undersøkelsen at små kommuner har dårligere rutiner for informasjonssikring enn de større kommunene, sier hun.
 
De som kommer best ut av undersøkelsen er kommuner og fylkeskommuner på østlandet, etterfulgt av Sørlandet.

Kristin setter ungdomsskolen under lupen

Statsråd Kristin Halvorsen vil ha lœrerne med på en debatt om hvordan Ungdomskolen kan gjøres bedre.
Lærerne inviteres nå til å komme med sine meninger om hvordan ungdomsskolen kan gjøres bedre. Dette skjer blant annet gjennom nettstedet www.laererstemmer.no som Kristin Halvorsen akkurat har åpnet. Ministeren selv benyttet anledningen til en meningsutveksling med lærere på Bjørnholdt ungdomsskole i Oslo. 
Nettstedet er allerede besøkt av over to tusen personer og mange har skrevet inn sine meninger. Fra før av har elevene fremmet sine synspunkter gjennom Kristins time. Her har elever fra hele landet blitt invitert til samtaler på kunnskapsministerens kontor, en viktig del av forberedelsene til den varslede stortingsmeldingen om ungdomsskolen. Nettstedet www.laererstemmer.no blir lærernes kanal for å påvirke innholdet.

Ny GIV: KD inviterer til partnerskap for økt gjennomføring

Denne uka ble kommunene og fylkeskommunene invitert til tettere samarbeid for å få ned frafallet i videregående skole. Fylkeskommunene blir bedt om å etablere et samarbeid med store kommuner for å sikre overgangen mellom ungdomsskole og videregående skole. Målet er å skape permanente samarbeidsrelasjoner mellom kommunene og fylkeskommunene om de svakest presterende elevene.

- Fullført vidaregåande opplæring er heilt avgjerande for at ungdom skal stå godt rusta i møtet med arbeidsliv og vidare utdanning, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen.

Jenter gjør det litt bedre på skolen enn gutter

Jenter gjør det litt bedre enn gutter på det nasjonale prøvene. Utdanningsdirektoratet har gjennomført leseprøvene på 5., 8. og 9. trinn.

Det er små kjønnsforskjeller på prøveresultatene.Forskjellene er imidlertid mindre for høyt presterende elever, og kjønnsforskjellene på 8. trinn gjenspeiler de på 5. trinn.
Utdanningsdirektoratets har publisert resultatene både på kommunenivå og nasjonalt nivå.
Nytt i år er at 9. trinn gjennomførte samme prøve i lesing som elevene på 8. trinn. Sammenligning av resultatene kan dermed gi en indikasjon på utvikling av leseferdighet. Analysene viser at elevene på 9. trinn som ventet presterer bedre enn elevene på 8. trinn.


Analysene viser at det er små kjønnsforskjeller på prøveresultatene. Som tidligere undersøkelser har avslørt: Jenter gjør det litt bedre enn gutter. Forskjellene er imidlertid mindre for høyt presterende elever, og kjønnsforskjellene på 8. trinn gjenspeiler de på 5. trinn.

økt makt til unge

Regjeringen har i statsråd i dag oppnevnt et offentlig utvalg som skal utrede unges makt og deltakelse.

- Unge mennesker deltar mindre på de tradisjonelle politiske arenaene enn før. Jeg ønsker å finne ut om unge har reell mulighet til å få innflytelse og å påvirke det som skjer i samfunnet, sier barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken.

Utvalget skal vurdere forslag og tiltak som kan bidra til å øke unges innflytelse. I tillegg til de tradisjonelle kanalene for makt og deltakelse, er unges makt over - og mulighet til å mestre sine egne liv - et viktig utgangspunkt for utredningen. Utvalget bør også ta for seg forhold knyttet til unges forbruker- og mediemakt som informasjon, kommunikasjon og deltakelse gjennom digitale medier.

7 av 10 elever får PC-plager

Oslo (NW): Lange skoledager foran PC-en gir røde øyne, svie, dobbeltsyn og svimmelhet, viser ny undersøkelse. De som bruker briller eller linser er mindre plaget.

Undersøkelsen er utført av avgangsstudenter ved Avdeling for optometri og synsvitenskap på Høgskolen i Buskerud, som en del av optikerstudentenes bachelorgrad.

– I likhet med resten av kroppens muskler, blir også musklene i øyet slitne etter lang og intens jobbing, sier optiker åsne Elvesæter, leder for studentprosjektet.

Første studie

Undersøkelsen er den første i sitt slag i Norge og omfatter 80 elever i første klasse ved Kongsberg videregående skole.

Et stort flertall av elevene bruker PC opptil seks timer hver dag på skolen, i tillegg til flere timer på fritiden. På spørsmål om de kan bli slitne i øynene av å sitte lenge foran skjermen, svarer syv av ti elever bekreftende.

"Mobilt innhold skal vœre bestilt av brukerne"

Det skal inngåes en avtale om levering av innhold på elevers og lœrernes mobiler.

Samferdselsdepartementet foreslår endringer i ekomforskriften, som blant annet gjelder reglene for salg av ringetoner, spill og andre tjenester som betales med mobiltelefon.


– Det må stilles strengere krav til avtaleinngåelsen ved kjøp av mobile innholdstjenester, sier fungerende forbrukerombud Gry Nergård.

Forbrukerombudet har foreslått en løsning der innholdsleverandøren etter bestilling må sende en informasjonsmelding til forbrukeren. Først når forbrukeren sender en SMS med bekreftelse til innholdsleverandøren om at han eller hun ønsker tjenesten, foreligger det en avtale.


– Det er helt uholdbart at innholdsleverandører og teleoperatører kan tjene hundretusenvis av kroner på å sende ut overtakserte meldinger folk aldri har bedt om, proklamerer Nergård.

 

Mot gir mindre mobbing på norske skoler

Unn Haugen Ilseng hevder det er mindre mobbing på 120 norske skoler som bruker MOTs program.

Unn Haugen Ilseng er regionsleder i MOT, og får bred spalteplass i Nordstrands Blad, som er lokalavis for Oslo sør.

Hun gir en positiv bekreftelse for de cirka 120 norske kommunene som bruker MOT i sine totalt 293 ungdomsskoler.

Holmlia skole og Kastellet skole er to av bare tre skoler i Oslo som bruker MOT. Nye tall viser at mobbinger er blitt halvert ved disse skolene.

– MOT jobber med langsiktige løsninger for ungdom. Dermed er det ekstra vanskelig å dokumentere effekten, og ekstra gledelig når rapporten er så tydelig, forklarer Ilseng.

Tallene viser at det er mulig å kjempe mot mobbing også ved å bygge gode holdninger og empati i ungdom, ikke bare ved å innføre sanksjoner og overvåkning. Det er jo mennesker med hoder og hjerter vi jobber med, og jeg synes det er viktig å ta dem på alvor. Effekten av MOT er dokumentert.

På skolene uten MOT oppgir 6 prosent at de blir mobbet mer enn en gang i uka. På MOT-skolene er tallet 3 prosent.

Vi er Europas bredbåndssinker

Norge er forbigått av land som Bulgaria, Romania og Litauen, hevder Per Morten Hoff i IKT Norge.

Norge henger etter i utvikling av bredbånd for morgendagens internett. Bredbåndskvaliteten utvikles med rasende fart i hele verden og for første gang oppnår enkelte land 100 prosent bredbåndsdekning.
Innen mobilt bredbånd blir Norge forbigått av land som Bulgaria, Romania og Litauen, viser Broadband Quality Study, utført av University of Oxford og Universidad de Oviedo på oppdrag for Cisco.

Totalt sett havner Norge på 11. plass blant de 72 landene som er med i undersøkelsen, blant annet bak våre nordiske naboer Sverige, Danmark og Island.

Flere pedagoger i barnehagene

- For å sikre barnehager av høy kvalitet og ivareta barns behov for omsorg, lek og læring er det nødvendig med tilstrekkelig antall pedagoger. Vi har et regelverk som skal sikre dette. Nå presiserer vi hvordan reglene skal forstås og praktiseres, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen.

Forskrift om pedagogisk bemanning i barnehagene er gitt med hjemmel i barnehageloven. Bestemmelsen har ligget fast siden 1954. - En betydelig del av barnehagesektoren ser ut til å praktisere normen for pedagogisk bemanning i barnehagene i strid med dette, sier Halvorsen.

I følge pedagognormen for barnehager skal det være minimum én pedagogisk leder per 14-18 barn når barna er over tre år og én pedagogisk leder per 7-9 barn når barna er under tre år. - Jeg ser alvorlig på at ikke alle barnehager følger regelverket om pedagogisk bemanning, sier Halvorsen. Mange barnehager legger til grunn en prosentvis pedagogressurs per barn, noe som ikke er i tråd med regelverket.

Bråstopp for dyslektikerhjelp

Oslo (NW): I sommer fjernet regjeringen støtten til pc for elever med dysleksi. Nå får elevene heller ikke nødvendige dataprogrammer.

– Mange elever med store lese- og skrivevansker står nå helt på bar bakke. De har verken pc eller spesialutviklede dataprogrammer som kan hjelpe dem i skolearbeidet, sier generalsekretær Marianne Grønner i Dysleksi Norge.

Regjeringen fjernet 1. juli tilskuddet til kjøp av pc for elever med dysleksi, men elevene har fortsatt rett til å få dataprogrammer som er spesielt utviklet for lese- og skrivesvake.

– Problemet er at mange skoler og PPT-kontorer ikke lenger søker om slike dataprogrammer på vegne av dyslektikerne. For elevene er dette en katastrofe. Programmer som hjelper dem med å få lest opp tekst og rette feil, er avgjørende for at elevene skal komme seg gjennom grunnskolen, sier Grønner.

Hva gjør man når «Torbjørn» sprer bilde av bh-løs «Siri»?

«Torbjørn» har tatt et bilde av «Siri» når hun skifter bh og sender det videre til «Janne». Hva skal «Janne» gjøre? Blir hun med på mobbingen?

En engasjert gjeng med niendeklassinger ble utfordret av Trond Sæthren i Barnevakten:
– Lag dilemmaer fra den digitale virkeligheten!

I den digitale virkeligheten blir nemlig terskelen for å herse med andre fort lavere enn når du står ansikt til ansikt med et menneske. Dette er noe ungdommene Tønsbergs Blad møter er fullt klar over:?– Mobbing på nettet når mange flere, påpeker Donika Dreshaj fra Byskogen skole.?– Og bildene blir ikke borte, skyter Brage Bungum fra Sem skole inn.?– Mange blir mer rappkjefta på nett, sier Håkon Riksfjord fra Kongseik ungdomsskole.
Nå skal niendeklassinger i Tønsberg ut i barneskolene og lære yngre elever om digital mobbing. Det er en del av Tønsbergs kommunes bredt anlagte prosjekt «Sammen mot digital mobbing».
Da kan Jannes dilemma være et godt utgangspunkt for diskusjon.

307 skoler meldte seg på i trekningen av skolebesøk!

Rekordmange 307 skoler meldte seg på i trekningen av skolebesøk! Vil du og 6. klassen din sette ”Smak på timeplanen?”. 1.-5. november avvikles Smakens uke. I den forbindelse er undervisningsopplegget for 6. klasse nå ferdig oppdatert til bruk på både bokmål og nynorsk.

Undervisningsoppleggget kan lastes ned

En rekke skoler rundt i landet vil få besøk av et Smaksteam i uke 44. Smaksteamet har med en spennende Smakskoffert, full av utstyr til smaksforsøkene, samt noen overraskelser. De vil hjelpe deg med gjennomføringen av smaksforsøkene i en undervisningsøkt (3 skoletimer).

Foreslår skjerpede krav til lærernes fagkompetanse

Kunnskapsdepartementet sender nå på høring et forslag om  nye krav til lærernes kompetanse for å undervise i de enkelte fag. Med dette vil kompetansekravene ikke bare være knyttet til tilsettingen som i dag, men til de fagene lærerne faktisk skal undervise i.
- Skjerpede krav til lærernes kompetanse vil styrke elevenes læringsutbytte. Vi vet at det er sammenheng mellom lærernes formelle kompetanse og elevenes resultater, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen.

De konkrete kravene kommer i en egen forskrift som skal ut på egen høring. Samtidig varsles det allerede nå noe om innholdet i kravene. Fag som matematikk og norsk får et særlig fokus, men også øvrige fag – som for eksempel de praktiske-estetiske fagene – vil bli styrket:

  • Videregående: Krav om 60 studiepoeng for å undervise i de enkelte fag
  • Ungdomstrinnet: Krav om 60 studiepoeng for å undervise i norsk/samisk, matematikk og engelsk, 30 studiepoeng for andre fag. 
  • Barnetrinnet: Krav om 30 studiepoeng for å undervise i norsk/samisk og matematikk. 

Forbrukere mest fornøyd med vinmonopolet

Norske forbrukere har talt: vinmonopolet på topp, banktjenester på bunn. Dette avslører en omfattende forbrukerundersøkelse i EU.


Undersøkelsen, som inngår i EUs Consumer Market Scoreboard, måler hvor godt markeder fungerer sett fra forbrukernes side med hensyn til oversiktlighet, tillitt, klagemuligheter og tilfredshet.
Undersøkelsen har blitt gjennomført i 27 EU-land, samt Norge. 50 ulike bransjer innen kategoriene forbruksvarer, enkelttjenester og abonnementstjenester har blitt vurdert av 500 kunder i hvert enkelt marked i hvert land.

- Resultatene fra undersøkelsen viser at forbrukerne setter størst pris på markeder som er oversiktlige der det er enkelt å vurdere kvalitet og pris. Undersøkelsen gir et godt bilde av hva forbrukerne opplever når de handler en vare eller tjeneste i bestemte markeder, sier forbrukerminister Audun Lysbakken.
Dårligst ut kommer alle typer finansielle tjenester, eiendomsmegling og teletjenester. Også i Europa scorer disse tjenestene dårligst.
- Funnene om bransjene som scorer lavt stemmer godt overens med det forbrukermyndighetene ser i sin klagestatistikk, påpeker Lysbakken.

Lag musikk om miljø for Kon-Tiki

Kon-Tiki museet i Oslo inviterer alle elever i grunn og videregående skole til å lage musikkvideo om miljø.

Kon-Tiki-Museet inneholder original fartøyer og gjenstander fra Heyerdahls verdenskjente ekspedisjoner. Museet åpnet første gang for 60 år siden og i løpet av høstferien vil museet motta gjest nr 16 000 000.

Nå ønsker museet bidrag fra norske skoleelever. Dersom du sender inn en musikkvideo innen første mai 2001, blir du med i trekningen av flotte premier. Videoen skal vœre kortere en to minutter, og tema må vœre knyttet til miljø.
- Rett gjerne et kritisk blikk på myndighetenes miljøinnsats, forklarer informasjonssjef Halfdan Tangen Jr.

Konkurransen er et samarbeid mellom TV2 Skole, Kon-Tiki Museet og Qvisten Animasjon.

 

2010- Det europeiske året for bekjempelse av fattigdom og sosial eksklusjon

EU har utpekt 2010 til det europeiske året for bekjempelse av fattigdom og sosial eksklusjon. Stortinget ga 18. juni 2009 sitt samtykke til at Norge deltar i Det europeiske året 2010.

17. oktober er FNs internasjonale dag for avskaffelse av fattigdom og uka før, i perioden 11.-17. oktober, arrangeres en nasjonal fokusuke for å skape oppmerksomhet om det europeiske året. Kunnskapsdepartementet har valgt å fokusere på tiltak for å bekjempe fattigdom og sosial eksklusjon på områdene som departementet har ansvar for.
De overordnede målene med det europeiske året 2010 er å øke samfunnets bevissthet og fornye den politiske forpliktelsen til EU og deltakerlandene.

Norge skal ha strengere forbrukerlover enn Europa

Norge skal fortsatt ha regler som gir bedre forbrukerbeskyttelse enn i direktivforslaget i EU.

Dette sier statsråd Audun Lysbakken. Denne uken har Norge og EFTA-landene gitt en felles uttalelse for å påvirke behandlingen av forbrukerdirektivet i Europaparlamentet.

Lysbakken lover at norske forbrukerrettigheter ikke skal svekkes samlet sett.
En felles uttalelse fra EFTA-landene blir lagt merke til i EU og er derfor viktig for å endre forslaget som nå ligger på bordet, sier barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken. Han er også er forbrukerminister. ?EFTA-landene mener at det er klare rom for forbedringer i forslaget:

- Flere forbrukerrettigheter bør inn i direktivet. Dette gjelder ikke minst det norske kravet om skriftlig bekreftelse for at avtaler inngått ved telefonsalg skal anses gyldige. Det samme gjelder rett til erstatningsgjenstand mens en mangelfull vare blir reparert, proklamerer Lysbakken.

 

ønsker manifest mot mobbing i alle kommuner

Mobbing må bekjempes systematisk på hver eneste skole og i hver enkelt kommune.

Dette sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen
- Innsats mot mobbing nytter der hvor det blir arbeidet systematisk. Derfor ønsker vi at alle landets ordførere skal forplikte seg til å delta i arbeidet ved å skrive under på et lokalt manifest, proklamerer Halvorsen.
Kunnskapsministeren foreslår nå et nytt manifest som skal gå over fire år for å gi rom for mer langsiktige tiltak. I tillegg foreslås det en sterkere lokal forankring:
- Arbeidet mot mobbing står høyt på den nasjonale politiske dagsorden, og vi vil også forsterke innsatsen nasjonalt. Men for å lykkes trenger vi sterkere lokale forpliktelser og engasjement. Mobbing må bekjempes systematisk på hver eneste skole og i hver enkelt kommune, er visjonen til Kunnskapsministeren.

 

Synlige og sosiale nettstudenter hos NKI Nettstudier

Nettstudier er en meget fleksibel måte å studere på. På den annen side kan nettstudier være en ensom studietilværelse. Ved hjelp av studentprofiler på nett har NKI Nettstudier gjort noe med dette, og samtidig skapt et bedre læringsmiljø.

Alle de 12600 aktive studentene på NKI Nettstudier har i dag en egen profil på nettet. De som ønsker det, kan velge å tilføre denne profilen alt de ønsker av personlig informasjon og å dele den med administrasjonen hos NKI Nettstudier, medstudenter på nettskolen, eller å gjøre den offentlig for alle med nettilgang. Muligheten blir benyttet av mange og gjør det langt enklere å bli kjent med andre nettstudenter, finne samarbeidspartnere og være sosial gjennom studietiden.
1600 elever med personlig presentasjon

50.000 kroner til forfattarar av ny ordbok

Lars Anders Kulbrandstad, Bjarne øygarden og Olav Veka er tildelt ordbokprisen 2010.

Sidemålsordlista tar konsekvensen av vanskane som bokmålsfolket støter på når dei må – eller ynskjer å – formulere seg på nynorsk.

-Vi har alle lang erfaring frå skulekvardagen og har dermed eit breitt pedagogisk grunnlag for utvala våre av ord, seier Kulbrandstad. Vi kjenner elevorda og veit kor dei bommar. Dermed kan vi også leggje opp ordlista på ein pedagogisk fornuftig måte.
Eit eksempel på dette er måten Sidemålsordlista integrerer ord på bokmål som ikkje blir brukt på nynorsk. Under bokstaven b. står for eksempel ordet beskrivelse i raud skrift. Det viser at ordet ikkje blir brukt på nynorsk, men det er lista gode forslag til nynorske synonym som eleven heller kan bruke.
-Vi er også årvakne for nyorda i norsk, som for eksempel ”buldring” - å klatre på steinar utan sikring - og har samtidig med ord som ikkje alle unge nødvendigvis har eit forhold til lenger så som ”lusekofte”.

Det er Norsk faglitterær forfattar- og oversetterforening som delte ut ordbokprisen for 2010.

Halve skolen varmes fra jorden

Når elever og lærere ved Midtbygda skole i Røyken kommune i Buskerud entrer klasserommene fra neste høst, vil varme fra berggrunnen sørge for halvparten av oppvarmingen.  For å varme opp skolebygningene og skolens idrettshall trengs det å tilføres nesten 1 GWh energi i året, (1 gigawattime = 1 million kilowattimer).

Ved å bygge en varmepumpebasert varmesentral med tilhørende nærvarmenett, vil litt over 0,5 GWh, altså halvparten av energibehovet til oppvarming, dekkes fra varme i grunnen. - Disse 0,5 gigawattimene er den fornybare energien, som man ellers hadde måttet ta enten fra strømnettet, eller ved f.eks. oljefyring, sier Trond Bratsberg hos Enova. Enova har gitt støttetilsagn på 418.200 kroner til prosjektet som er en del av rehabiliteringen av Midtbygda skole.

Aktiv bruk av miljøarbeidere gir god skole i Horten

En god skole må vœre bygd på likeverd og inkludering for alle, sier rektor Terje Svanevik.

Nordskogen skole i Horten ble av Fylkesmannen i Vestfold nominert som kandidat til Dronning Sonjas skolepris i 2010.

- Vi har en visjon om å være en god skole for alle. Skolen utmerker seg ved å praktisere likeverd og inkludering, sier rektor Terje Svanevik.

Hva er det som gjør at denne skolen lykkes?

- Gode holdninger: holdninger gjennomsyrer hele personalet. Elevene ved Nordskogen skole har mange ulike aktiviteter de kan holde på med i friminuttene. Miljøarbeidere, eller assistenter er tilstede under aktiviteter som for eksempel dans, ballspill, lekser og data. Skolen har egne aktivitetsgrupper for de to eldste klassetrinnene, beretter Svanevik.

Elevene mister tilbud i videregående opplæring!

Fylker i Norge fjerner elevenes tilbud om visuelle kunstfag i den videregående opplæringen. I Hedmark fylke står elevene nå i fare for å miste tilbud om programområdet Formgivingsfag mellom Elverum og Trondheim. 5. oktober vil Fylkestinget avgjøre fremtiden for fagområdet ved den nye videregående skolen som skal bygges i Nord-østerdal.

Situasjonen for Studiespesialiserende utdanningsprogram (SSP) med Formgivingsfag er kommet inn i en ond sirkel. Før Kunnskapsløftet hadde skolene overfylte klasser på det populære utdanningstilbudet Tegning, Form, Farge. Nå legger skolene ned tilbudene. Færre elever søker programområdet fordi det presenteres utydelig på elevenes søkested, vilbli.no.

 

Dyslektiker fikk 6 på eksamen i norsk muntlig

Nå skal flere skoler lære hvordan elever med skrivevansker kan få toppkarakterer i norsk.
I fjor skapte Bindalseidet friskole på Sør-Helgeland sensasjon da en ungdomsskoleelev med dysleksi fikk 6 til eksamen i norsk muntlig. Nå holder skolen kurs for lærere og fagmiljøer.
– Mange elever med lese- og skrivevansker kan oppnå gode skoleresultater dersom de får skikkelig opplæring i bruk av pc og datatekniske hjelpemidler, rektor Olaug Mikalsen ved Bindalseidet friskole.
Hun synes det er trist at skoleledere og lærere oppfatter det som en sensasjon at elever med lese- og skrivevansker gjør det godt på skolen, sier Mikalsen.

Kaupanger skole fikk Dronning Sonjas skolepris

Kaupanger skole i Sogndal kommune har utviklet en skolekultur som ivaretar den enkelte elev. Skolen vinner Dronning Sonjas skolepris for 2010.

Prisen går hvert år til en skole som utmerker seg ved å ivareta likeverd og inkludering på en god måte. Kaupanger skole har ifølge juryen utviklet gode og allsidige opplæringsopplegg for en mangfoldig elevgruppe. Dette arbeidet har vist gode resultater i trivselsundersøkelser og på eksamen og nasjonale prøver.
Skolen har tatt imot elever fra asylmottaket i Sogndal og brukt deres erfaringer som en viktig ressurs i opplæringen.
Elevene ved Kaupanger får omfattende opplæring i demokratiske prosesser og deltar aktivt i klasseråd og elevråd. De har fått gjennomslag for flere forbedringstiltak som utforming av klasserom, læremidler og metoder.

 

Mobilt bredbånd må bli borgerrett


Halve verdens befolkning må få tilgang innen 2015, krever FNs mektige bredbåndskommisjon.

Helse og utdanning har tidligere blitt betraktet som det absolutt grunnleggende. Nå heter det at bredbånd, først og fremst mobilt bredbånd, er en forutsetning for avgjørende framgang innen helse og utdanning og andre nøkkelsektorer for menneskelig og økonomisk utvikling.


I våres gikk to FN-organisasjoner, Unesco og den internasjonale teleunionen ITU, sammen om å etablere en Bredbåndskommisjon for digital utvikling. Kommisjonen la i forrige uke fram sine to første rapporter, som ble overrakt FNs generalsekretær Ban Ki-moon.

Rapportene ber regjeringer, internasjonale organisasjoner og globale IKT-selskaper samarbeide for å sikre at minst halve verdens befolkning får tilgang til bredbånd innen 2015.