BETT 2018 er i gang - algoritmer i fokus

 40.000 mennesker fra store deler av verden, er ventet til årets store utdannings konferanse i London. Mye av fokuset i den digitale agendaen er koding og algoritme basert tenkning. I morgen lanseres en Nordisk rapport om temaet på BETT.

I en pressemelding fra Utdanningsdirektoratet heter det,  -det pågår en debatt om hvilken plass algoritmisk tenkning og programmering skal ha i skolen. Teknologiutviklingen virker inn på alle fag. I Jeløya-plattformen sier regjeringen at den vil: ”Sikre at elever får kunnskap om og forståelse for teknologi, algoritmisk tenkning og koding i flere fag allerede tidlig i skoleløpet.” Dette er en oppfølging av Digitaliseringsstrategien for grunnopplæringen 2017-2021.

Algoritmer finnes overalt, og det blir stadig viktigere å forstå hva de gjør og hva de betyr for oss. Begrepet algoritme kan gjerne byttes ut med «oppskrift». Når vi blir utsatt for målrettet reklame på sosiale medier, ligger det algoritmer bak. Mange eksperter trekker frem algoritmisk tenkning, programmering og digital kompetanse som sentralt for innovasjon og produktivitet.

Offisiell åpning Stella Figueirado Kirkvaag og Celine Beckstrøm fra Hundsund skole.jpg
Offisiell åpning Stella Figueirado Kirkvaag og Celine Beckstrøm fra Hundsund skole. De to elevene fra Hundsund ungdomsskole fikk æren av å åpne Norwegian Classroom på årets BETT. Satsing på algoritme.tenkning var sentral i innlegget deres.

En ny rapport presenteres under BETT i London. Den gir en oversikt over og status for algoritmebasert tenking, koding og programmering i Norden. Hva er nasjonale planer, prosjekter og hva skjer med pensum og fagfornyelse? I Norden er algoritmebasert tenkning en del av en digital kompetanse og en bred teknologiforståelse. Rapporten argumenterer for at algoritmekunnskap bør få en større plass i skolen. Tre ulike perspektiver diskuteres: Skal algoritmisk tenkning være et eget fag, bør det bygges inn i enkelte fag som matematikk, eller skal inngå i en overordnet, tverrgående fagfornyelse i utvikling av pensum?

Rapporten er forsiktig med å trekke konklusjoner i forhold til de tre perspektivene, men foreslår at det på lang sikt bør legges opp til en tverrgående fagfornyelse. Dette kan bare lykkes hvis det henger sammen med en helhetlig utdanningspolitikk som trekker med alle aktørene i sektoren. Styrking av lærernes digitale kompetanse og algoritmekunnskap blir trukket frem som en avgjørende faktor for å lykkes.

Nordic@BETT er et nordisk fellesarrangement i samarbeid mellom Utbildningsstyrelsen (Finland), Skolverket (Sverige), Styrelsen for IT og læring (Danmark) og Utdanningsdirektoratet - direktoratet for barnehage, grunnopplæring og IKT(Norge). Arrangementet er støttet av Nordisk Ministerråd og årets Nordic@BETT er det femte i rekken.

Nordic@BETT-rapporten er bestilt av styringsgruppen for Nordic@BETT og er produsert av Italian National Research Council, Institute for Educational Technology og Europan Schoolnet.

Se rapporten på:

 http://www.itd.cnr.it/doc/CompuThinkNordic.pdf