Hva er interaktiv undervisning?

I dagens moderne klasserom, har teknologi revolusjonert læringsmiljøet. En av de mest betydningsfulle innovasjonene, er introduksjonen av interaktive visningsflater. Muligheten for interaktivitet har ikke bare endret måten lærere underviser på, men også påvirket i hvor stor grad elevene kan medvirke i undervisningsøyeblikket.

Fra passive til interaktive flater

Interaktive visningsflater representerer en moderne tilnærming til læring. Den interaktive teknologien muliggjør direkte interaksjon med digitalt innhold ved hjelp av berøring, digitale penner eller andre interaktive verktøy. I motsetning til passive skjermer og projektorløsninger, gir dette brukere muligheten til å manipulere og samhandle med presentert materiale i sanntid. Dette påvirker i stor grad undervisnings- og læringsopplevelsen, og legger til rette for et engasjerende læringsmiljø som oppmuntrer til aktiv deltakelse og kreativ utforskning.

interaktiv undervisning-barn sitter på gulvet

Interaktiv undervisning – hva er det?

Interaktiv undervisning refererer til en undervisningsmetode hvor det opprettes et aktivt samspill mellom lærer, elever og undervisningsmateriell. Denne tilnærmingen går utover den tradisjonelle formen for undervisning, hvor læreren primært er den som presenterer informasjon, og elevene er passive mottakere. I interaktiv undervisning oppmuntrer læreren til deltakelse, spørsmål og diskusjon fra elevene. Dette kan oppnås ved hjelp av ulike verktøy og teknologier som interaktive skjermer, nettbrett, datamaskiner, apper og andre digitale ressurser. Læreren kan for eksempel presentere innhold ved hjelp av multimediaelementer, opprette digitale oppgaver og quizzer, og legge til rette for gruppearbeid og diskusjoner på tvers av digitale enheter.

to gutter med ryggen til-foran en laptop

Interaktivitetens pedagogiske nytteverdi

Gjennom å tilby en dynamisk plattform for engasjement, tilpasning og samarbeid, gir interaktiv teknologi en unik mulighet til å skape en mer engasjerende, effektiv og inkluderende læringsprosess. Interaktiviteten påvirker flere aspekter ved undervisningen, og kan tilføre stor pedagogisk nytteverdi for læreren og elevene.

1. Økt engasjement og aktiv elevdeltakelse

Interaktive visningsflater med pedagogisk funksjonalitet, fungerer som et nyttig verktøy for å øke elevens engasjement, og oppmuntrer til aktiv deltakelse i undervisningen. Måten elevene kan interagere med innholdet på, tiltrekker og holder på oppmerksomheten, og bidrar til å skape variasjon i undervisningen.

2. Bedre forståelse og bedre læring

Ved å manipulere digitalt innhold på skjermen, blir det enklere for elevene å visualisere vanskelig lærestoff og tilegne seg forståelse for komplekse konsepter. Læreren kan ta i bruk grafikk, videoer og interaktive elementer for å formidle informasjon på en engasjerende måte, og stimulere elevenes kreativitet og nysgjerrighet. Teknologien gjør det mulig å gi samtlige elever tilgang på det digitale innholdet på samme tid, og legger dermed til rette et aktivt og inkluderende læringsmiljø hvor alle elevene kan få et bedre læringsutbytte av den visuelle framstillingen.

3. Tilpasset opplæring

Lærere kan tilpasse undervisningen ved å bruke ulike pedagogiske verktøy som quizzer, interaktive oppgaver og multimediaelementer. Dette gir muligheten til å imøtekomme individuelle læringsstiler og behov. Teknologien gjør det enkelt å gi elevene tilgang på innholdet som presenteres på skjermen, og åpner for at elevene kan ta i bruk verktøy for lesestøtte, eller lytte til muntlige instrukser som er spilt inn som lydopptak av læreren.

4. Samarbeid og gruppearbeid

Interaktive, pedagogiske verktøy og funksjoner oppmuntrer til samarbeid og diskusjon blant elever. Teknologien gjør det mulig å skape rom for samarbeid enten direkte på en skjerm, eller gjennom distribuerte oppgaver på individuelle enheter. Dette fremmer en kultur for samarbeidslæring hvor elevene får gode muligheter til å lære av hverandre.

5. Fjernundervisning og nettbasert samarbeid

En av de mest verdifulle aspektene ved interaktiv teknologi, er muligheten for fjernundervisning og samarbeid på tvers av geografiske områder. Dette åpner for at elever kan være tilkoblet og følge undervisningen uavhengig av fysisk plassering. Elevene kan se innholdet som produseres på klassens interaktive skjerm i sanntid, og delta aktivt fra sin egen digitale enhet uten å være fysisk tilstede i klasserommet.

6. Hyppige tilbakemeldinger

Den umiddelbare tilbakemeldingen som interaktive løsninger tilbyr, bidrar til å styrke læringsprosessen. Lærerne kan raskt evaluere elevens svar og tilpasse undervisningen basert på umiddelbare behov. Dette gir en mer effektiv og målrettet veiledning som hjelper elevene videre på læringsreisen.

7. Teknologisk kompetanse

Ved å integrere interaktive skjermer i undervisningen blir elevene mer fortrolige med bruk av teknologi. Dette er avgjørende i dagens digitale samfunn hvor evnen til å tilpasse seg nye teknologier står sentralt. Disse ferdighetene vil være verdifulle i elevenes fremtidige utdanning og yrkesliv.

God Pedagogisk læring

God, pedagogisk bruk av interaktive visningsflater er med på å omdefinere essensen av undervisning og læring. Elevene blir i mindre grad passive deltakere, men heller deltakende medskapere av sin egen læringsreise. Interaktiv teknologi gir lærere og elever et kraftig redskap for å skape et miljø som fremmer engasjement, tilpasning, samarbeid og teknologisk kompetanse.

skolemagasinet-logo-v2

Få Skolemagasinet rett inn i din e-post kasse

Eldre utgaver.

SkoleMagasinet-1-2024-