Ny vår for interaktive læringssentre

Flere skoler enn tidligere velger å benytte seg av læringsressurser utenfor klasserommet. Etter to år med mye hjemmeundervisning og langt mindre fysisk kontakt, opplever læringssentrene i Ut av klasserommet en merkbar økning i engasjementet og iveren etter å lære hos elevene.

Samtlige læringssentre i Ut av klasserommet nettverket har hatt en stor økning i antall besøk fra skoleklasser i gjenåpningen etter pandemien, og flere skoler fra hele landet velger å ta turen til Oslo. Norges Banks kunnskapssenter har ikke bare registrert en stor økning i besøket, men også en større bredde på hvem som booker besøk. Hva økningen i antall besøk skyldes har sentrene ikke et entydig svar på, men de tror at situasjonen med mange statiske og digitale skoledager har fått elever og lærere til å se verdien av å komme ut av klasserommet. Sentrene opplever at lærerne nå i større grad legger til rette for en mer dynamisk skolehverdag, noe som gjør at flere elever får dekket behovet for alternative måter å lære på. Det nye læreplanverket legitimerer også denne utviklingen med målet om en mer tilpasset opplæring. Kort forklart betyr det å tilrettelegge for varierte vurderingsformer, læringsressurser, læringsarenaer og læringsaktiviteter slik at alle får best mulig utbytte av opplæringen.

Så hva slags muligheter for læring gir skolebesøk i et interaktivt læringssenter?

Et læringssenter eller kunnskapssenter er designet for å tilrettelegge læring gjennom interaktivitet og dialog. Et viktig mål er å supplere undervisningen i skolene med verktøy som bidrar til å skape motivasjon og engasjement for å lære abstrakte og komplekse fagbegreper.

Oslo Byfestival
I Vitensenteret for kreft kan elevene få brynes seg på interaktive installasjoner – reparere DNA, prøve seg som kikhullkirurg og drepe kreftceller i spillet Guardians of the cells.

Et eksempel er rollespill der elevene i grupper skal løse ulike oppgaver og problemstillinger. Et av sentrene har startet å måle effekten av læringen, og etter to år med måling viser resultatene at det er stor variasjon fra klasse til klasse. Målingene viser en gjennomsnittlig økning i læringen på 14 %, og de klassene som lærere mest har hele 26% økning.Men den viktigste verdien for elevene får sentrene bekreftet gjennom de mange samtalene med lærerne. De forteller om elever som er passive og lite engasjerte i klasserommet, men som viser langt større engasjement og lærevillighet i et læringssenter.

Utvikling av læringstilbudet bak stengte dører

Da sentrene under pandemien ble nødt til stenge for besøk ble de satt på en stor prøve. Hvordan skulle de nå ut til elevene i pandemitid? Riktignok hadde noen allerede et heldigitalt opplegg, som KS Ung med læringsspillet Snasen. Spillet har gjennom året flere tusen unike brukere og har vært et godt supplement til besøket i senteret. Engineerium og The Salmon har undervisningsopplegg tilpasset yngre alderstrinn, og ble ikke fult så skadelidende som de andre sentrene med eldre elever som målgruppe.

Det å utvikle heldigitale læringsressurser er ikke gjort over natten, men Nordea besøkssenter utviklet raskt en digital versjon av Ta kontroll. Opplegget ble en digital versjon med dialog og interaksjon gjennom foredraget. Dette fungerte godt og ble gjennomført for et hundretalls skoleklasser. Da Norges Banks kunnskapssenter måtte stenge dørene for besøk, så de på en løsning for å reise ut til skolene. De utviklet det interaktive foredraget En sentralbank i krisetid, som ble testet og evaluert hos fire skoler i Oslo og på Sørlandet. Da senteret ikke lenger kunne reise ut, ble tiden på hjemmekontor benyttet til å jobbe med prosjekter som digital fagdag for lærere og nytt innhold i økonomispillet Horisont. Bak stengte dører har det skjedd en hel del som kommer lærere og elever til gode fremover. Årets nyhet er Kreftforeningens Vitensenter, et interaktivt opplevelsessenter hvor mennesker i alle aldre kan leke seg frem til mer kunnskap om kreft. Dette er siste tilskudd i nettverket.

Kreftforeningens Vitensenter åpnet dørene i 2018 og får i dag besøk av mange skoleklasser fra 10. års trinn og videregående skole.  I tillegg til det spektakulære og moderne læringssenteret midt i Oslo sentrum, tilbyr de heldigitale undervisningsopplegg. I Vitensenteret er målet å øke kunnskapen om et tema som kan oppleves som faglig tungt og litt skummelt for mange. Derfor har de valgt å gi elevene en mer leken og aktiv tilnærming til temaet. Hvordan jobber kroppens 35 milliarder celler døgnet rundt for at kroppen skal fungere – med deres samspill, kompleksitet, mutasjoner og feil? Dette og mye mer får elevene lære om gjennom en gøyal, engasjerende og overraskende reise i opplevelser. Vitensenteret holder også åpent for besøkende i helgene, med gratis inngang.

Ut av klasserommet logo

Et nettverk av interaktive besøkssentre som alle tilbyr gratis læringsspill eller besøk for skoleklasser koblet opp til lærerplanene for de ulike trinnene.