Barnehage, skole og SFO kan jevne ut sosiale ulikheter, mener ekspertgruppe

Det er en sterk sammenheng mellom hvor godt elever gjør det i den norske skolen og hvilken familie de kommer fra. En ekspertgruppe kommer nå med flere anbefalinger til regjeringen for å jevne ut de sosiale forskjellene.

– Å bekjempe forskjeller og gi alle like muligheter er regjeringens viktigste jobb. Mindre ulikhet, gjør samfunnet bedre for oss alle. Skal vi lykkes med dette må innsatsen settes inn tidlig og vi må gi barn og unge en god start, sier kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap).  

Januar 2023 ble det satt ned en ekspertgruppe som skulle se på hvordan barnehager, skoler og SFO kan bidra til at alle barn og unge får like muligheter i livet, uavhengig av den bakgrunnen de har. Den 15.februar ble ekspertgruppens anbefalinger overlevert kunnskapsministeren.

Ekspertgruppens hovedanbefalinger er:

 • Øke kvaliteten i barnehager
 • En ytterligere økning av barnehagedekningen
 • En bedre overgang mellom barnehagen og skolen
 • Øke kvaliteten i SFO
 • Systematisk (inkludert målrettet) trening på sosioemosjonelle ferdigheter i skolen
 • Økt bruk av midlertidig inndeling i små grupper basert på faglig nivå hvor undervisningsopplegget blir tilrettelagt til elevenes nivå.

– Gjennom forskningsbasert kunnskap har vi prioritert tiltak i barnehagen og skolen som forventes å særlig gagne elever med lav sosial bakgrunn og som fokuserer på å omfordele og øke ressurser til det som virker, sier leder for ekspertgruppen, Katrine Vellesen Løken.

Løken er professor ved Institutt for samfunnsøkonomi på NHH Norges Handelshøyskole.

Sosiale forskjeller øker utover i utdanningsløpet

Forskning viser at barn fra lavere sosioøkonomiske lag skårer lavere på tester og kartlegginger allerede i barnehagealder. Forskjellene øker utover i skoleløpet. Risikoen for ikke å fullføre videregående opplæring øker for de med foreldre med lav inntekt og utdanning.

– Dette må vi snu. Vi må hindre at barna arver levekårsutfordringer, og sikre at alle får mulighet til å mestre skolegang og arbeidslivet. Jeg er veldig glad for at vi har fått et grundig kunnskapsgrunnlag om hvordan barnehager, skoler og SFO kan bidra til at alle barn og unge får like muligheter i livet, uavhengig av den bakgrunnen de har, sier Nordtun.

Vil vurdere anbefalingene i arbeidet med ny stortingsmelding

Regjeringen er opptatt av å finne helhetlige løsninger, som inkluderer alle arenaer der barn og unge er, som barnehage, skole, helsetilbud og fritidsaktiviteter. Fem departementer samarbeider derfor om en stortingsmelding om sosial utjevning og mobilitet som legges frem i 2025.

I oktober fikk barne- og familieministeren en rapport om barn i fattige familier. Både denne og rapporten om hvordan barnehager, skoler og SFO kan utjevne sosiale forskjeller, vil bli brukt som grunnlag for arbeidet med stortingsmeldingen.

– Vi har fått mange gode anbefalinger fra ekspertgruppen og det er ikke tvil om at utdanningssektoren kan spille en viktig rolle for å redusere forskjellene i samfunnet. Nå skal vi gå grundig gjennom anbefalingene og hente inn innspill fra berørte aktører, før vi bestemmer oss for hvordan forslagene skal følges opp, sier Nordtun.

Les rapporten til ekspertgruppa

Dette har regjeringen fra før gjort for å redusere forskjeller i barnehage, skole og SFO:

 • Maksimalprisen i barnehagen ble satt ned 1. august 2022, fra 3 315 kroner til 3 050 per måned og fra 1. januar 2023 ble den ytterligere redusert til 3 000 kroner per måned. Fra høsten 2024 reduseres maksprisen til 2 000 kroner per måned. Dette er et stort taktskifte, etter at den gjennom mange år har økt (både reelt og prisjustert).
 • I 2022 ble det bevilget 35 mill. kroner til økt pedagogtetthet i levekårsutsatte områder. Det ble økt med 15 mill. kroner i revidert nasjonalbudsjett 2022. I budsjettet for 2023 ble det ytterligere økt til totalt 80 mill. kroner. Dette nivået er videreført i 2024.
 • Det er fra høsten 2023 innført gratis barnehage for barn tre som går i barnehage samtidig.
 • Det er innført 12 timer gratis SFO i uka for alle 1. og 2. klassinger i SFO. Høsten 2024 utvides tilbudet om gratis deltidsplass til å også gjelde tredjeklassinger.
 • I revidert nasjonalbudsjett for 2022 ble det bevilget 15 mill. kroner til økt bemanning på skoler i levekårsutsatte områder. Det er videreført på samme nivå i 2023 og i 2024.
 • I 2023 ble tilskudd til skolebibliotek økt med 7,5 mill. kroner og i 2024 er det økt med ytterligere 5 mill. kroner til totalt 30 mill. kroner. Økningene skal særlig rettes mot levekårsutsatte områder.
skolemagasinet-logo-v2

Få Skolemagasinet rett inn i din e-post kasse

Eldre utgaver.

SkoleMagasinet-1-2024-