Veier til en familievennlig framtidsrettet skole

Elever i grunnskolen som er vant til å jobbe på datamaskin, bruker gjennomsnittlig 60 % av skoletiden til arbeid individuelt eller i grupper. Kun 40 % av tiden går med til fagformidling eller lærerstyrt samtale i hele klasser, viser en undersøkelse i regi av Universitetet i Oslo. For 20 år siden var det omvendt.

Bok Magiske Maitri

– Organisering av skoletiden er kjernen i å skape god undervisning. Kunsten er å legge opp aktiviteter som fremmer læring og kombinere det på en slik måte at det skaper mening for elevene, sa professor Øystein Gilje (UiO) på et faglig frokostseminar i Oslo 28 april 2023.

På det tidspunktet hadde jeg nettopp fått min nye bok i hendene, rykende fersk fra trykkeriet. Den har tittelen Magiske Maitri; bidrag til en skole utenfor boksen. I boka har jeg lagt til grunn at skolen vil endre seg i retning av mer elevaktiv læring og mindre lærerstyring, slik blant annet denne undersøkelsen nå bekrefter. Av gode grunner bør så markante endringer i måten å drive skole på for de øverste trinnene i grunnskolen gis større oppmerksomhet.

Den nevnte undersøkelsen sier så langt jeg har oversikt over ikke noe om hvor arbeidet individuelt eller i grupper best kan skape mening og lærelyst.

I min bok står denne problemstillingen sentralt. Ikke minst utfordrer jeg klasserommet; skoleverkets suverent sterkeste og mest bastante bastion i uminnelige tider. I boka spør jeg: Er klasserommet egentlig egnet som et sted for læring?

– Alt handler om oppmerksomhet og prioritering, Effektiviser hverdagen din ved å gjøre en ting om gangen, sier hjerneforsker Kaja Nordengen i boka Hjernen er stjernen.

I skolen sitter 20-35 mennesker på samme alder sammen dag etter dag, ofte i et trangt rom med mye støy, dårlig luft og stadige avbrytelser.

Dette er læringsfiendtlig, skriver biologen John Medina i boka Brain rules, fordi hjernen vår ikke kan multitaske i så stor grad med hensyn til oppmerksomhet. Klasserommene stresser hjernen, senker vår effektivitet og mulighet til å tenke både korte og lange tanker. For barn og unge strider i tillegg en så passiv tilværelse mot selve naturen.

Som veileder og ekstern vurderer for Utdanningsdirektoratet og på tilsyn for Statsforvalteren har jeg tilbrakt hundrevis av timer som observatør i norske klasserom. Det gir grunnlag for å trekke følgende hovedkonklusjoner:

  1. Klasserommet peker seg ut som hovedkilden til kjedsomhet, uro, knuffing, mobbing og konfrontasjoner i skolen.
  2. Barn og unge i skolen observeres stadig på hvileløs jakt etter et sted der de kan jobbe i ro og fred og bli sett som enkeltpersoner. Men det inngår ikke i konseptet.

Klasserommet er et fellesrom. Tid til fellesskap er verdifullt på enhver arbeidsplass, men samtidig den mest ressurskrevende. Bruk av klasserom bør derfor begrunnes godt. I boka tar jeg til orde for en daglig maksramme i klasserommet på inntil to timer. De timene skal bygge fellesskap, trygghet, tilhørighet og tillit og kan fokusere på:

  • Gjennomgang av nytt fagstoff og måter å hjelpe hverandre på faglig.
  • Felles forpliktelser og planlegging av aktiviteter.
  • Progresjon og oppsummering.
  • Utvikling av relasjoner. Respekt, inkludering, sosialt fellesskap og vennskap.

I boka argumenterer jeg for at arbeid individuelt og i grupper best ivaretas på andre arenaer. Skolemodellen Magiske Maitri er i boka beskrevet som en skole for 10-16 åringer. Skolen tilbyr en rekke bemannede rom for opplevelser, undersøkelser, gruppebaserte prosjekter, samarbeid med lokalsamfunn og næringsliv, samt individuelt arbeid og veiledning tilpasset den enkeltes talenter og utfordringer.

Maitri kan best betegnes som et læringssenter. Den inneholder rom som Verdensrommet, Senteret for kunst og håndverk, Biblioteket, Stillerom, Musikkavdelingen, Auditorier, Forskningssenteret, Ekspertrommet for foreldre og Kafeen.

Jeg begrunner også behovet for en skole bedre tilpasset familieliv og arbeidsliv og ungdommens døgnrytme, med elektronisk registering av oppmøte, individuell arbeidsplan, , fleksitid, kjernetid og meråpent på ettermiddag og kveldstid.

Bokas andre hovedfokus er at skoler trenger bedre relasjonskompetanse. Ethvert menneske har en relasjon til sitt eget liv, til sine medmennesker og til skaperverket; altså naturen, vår felles klode som vi skal forvalte og ta vare på.

– Den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre uden at han holder noget af dets liv i sin hånd, sier den danske filosofen Knud E. Løgstrup.

Maitri er et tibetansk ord for den varmen og vennligheten en kan gi til seg selv, og gi videre til verden. Denne varmen og vennligheten skal, slik jeg ser det, gjennomsyre enhver skole på en måte som omfavner alle, med tid og rom for mennesker med ulike interesser, talenter og problemer; for framgang, motgang og gleder.

Skolen handler grunnleggende om å utvikle mennesker og samspillet mellom dem. Veien dit finner vi ved å åpne døra i klasserommet – og gå ut.

Bestillingsinformasjon

Boka Magiske Maitri kjøpes foreløpig direkte fra forfatteren Eldar Dybvik – pris kr. 250,- + porto.

Henvendelse på epost til edybvik@online.no, PM på Messenger eller SMS til 95040408. Oppgi navn og adresse. Betaling på Vipps (95040408) eller nettbank. Kontonummer oppgis på forespørsel.