Vil bruke simulering i lærerutdannelsen

Agnete Andersen Bueie
Førsteamanuensis Agnete Bueie er prosjektleder for SIMPROF-prosjektet som har en budsjettramme på fem millioner og har oppstart januar 2023 (Foto: USN)

Universitetet i Sørøst-Norge utvikler digitale læremidler som skal gi lærerstudenter trening i å identifisere og håndtere dilemmaer og løse problemer ofte ikke er godt nok forberedt på.

Prosjektet har fått navnet SIMPROF (Simulert praksis i lærerutdanningen: En ny arena for profersjonalisering) og handler om utvikling av simulerte praksisløp i samarbeid med praksisfeltet, og implementering av disse i lærerutdanninga. Prosjektet starter i januar 2023.

Førsteamanuensis Agnete Bueie, som leder prosjektet i tett samarbeid med førsteamanuenis Toril Aagaard, forteller til Skolemagasinet om bakgrunnen for prosjektet og sier at det finnes ulike studier som sier noe om hvordan lærerstudenter og nyutdannede lærere føler seg forberedt for yrket. Ifølge USNs nyhetsside sa 60 prosent av nyutdannede lærere i 2019 at overgangen mellom utdanning og yrke er svært krevende og rundt halvparten mente de ikke hadde blitt godt nok forberedt gjennom utdannelsen. Pedagogstudentenes rapport fra 2021 viste at 70 prosent av lærerstudentene mente at de trenger å lære mer om foreldresamarbeid, 73 prosent mener de ikke kan nok om samarbeid med aktører som PPT, BUP o.l., og 66 prosent er usikre på hvordan de skal lage opplæringsplaner og gjennomføre samtaler med elever og foresatte. Det er altså identifisert en del områder og tematikker lærerstudenter ønsker å bli bedre forberedt på gjennom utdanningen, og SIMPROF-prosjektet skal forsøke å dekke noen av disse. USN-forskere har allerede tidligere arbeidet med å utvikle digitale hjelpemidler på dette området.

Skoleklasse
Prosjektet tar sikte på å utvikle digitale ressurser som skal støtte lærerstudentene i ulike sider ved lærerrollen. (Foto: pexels/Arthur Krijgsman)

– Vi har tidligere hatt prosjektet LUDO, og der utviklet vi to slike ressurser. LUDO er en forkortelse for Læring og undervisning i digitale omgivelser. Disse har vi fått gode tilbakemeldinger på, forteller hun og legger til at de nå har fått midler til å utvikle ytterligere to.

Hun forteller videre at ressursene som forskerne ved USN er i gang med å utvikle, utvikles i samarbeid med praksisfeltet, og består av tekst og videofilmer, som suppleres med ulike typer ressurser som en lærer typisk har tilgang til. Dette er utviklet slik at det skal være rom for å utforske tematikkene, uten at det nødvendigvis finnes noe fasitsvar.

Bueie understreker at det er behov for denne typen ressurser i lærerutdannelsen fordi det dreier seg om tematikker som er dokumentert at lærerstudenter ønsker at utdanningen skal dekke opp bedre.

– Vi tror også at digitale løsninger har noen muligheter for å forberede studentene bedre. De simulerte praksisforløpene kan supplere de ordinære praksisperiodene, og gi studentene flere parksisnære erfaringer også på campus. Tanken i SIMPROF er at studentene jobber med tematikkene og de simulerte praksisforløpene i forkant av praksisperioder, men også i praksis og når de er tilbake på campus etter praksis. Denne arbeidsformen skal vi forske på i prosjektet for å utvikle kunnskap om hvorvidt det har noe for seg, forklarer hun.

– De simulerte praksisforløpene har fokus på følgende fire tematikker, som i henhold til nyere nasjonale og lokale kartlegginger og internasjonal forskning trenger mer oppmerksomhet i lærerutdanningen: ungdommers psykososiale klassemiljø, skole-hjem-samarbeid, relasjonsbygging med elever som strever og skolekultur og konflikthåndtering.

LUDO-ressurser

Av de to digitale ressursene som forskerne allerede har utviklet i prosjektet LUDO, handler en om klassemiljø/læringsmiljø og mobbing og har fått navnet Storefri. Her får vi se videoer hvor reelle hendelser, problemstillinger og dilemmaer lærere og/eller elever står overfor er iscenesatt. Konteksten blir nyansert i tekstdokumenter en lærer typisk har tilgang til. Vi får følge en fiktiv klasse og får se hva som skjer i storefri og hvordan elevene har det. Kontaktlærer Janne har problemer med læringsmiljøet i klassen.

Den andre ressursen handler om utviklingssamtalen. Her får vi møte Oscar, Leander og Maja i realistiske, men iscenesatte utviklingssamtaler og i tillegg Emilie som er filmet i en reell utviklingssamtale. Videoene viser hvordan utviklingssamtaler kan forløpe og dilemmaer lærere ofte må forholde seg til. Begge deler er allerede tilgjengelige på universitetets nettside (www.ludo.usn.no)

Ludo-ressursene har fått gode tilbakemeldinger. Av de 94 studentene som har evaluert bruken av «Storefri», ønsker alle seg flere simuleringsressurser. 90 prosent er enige i at arbeidet med innholdet ga dem innblikk i praksisrelevante problemstillinger.100 prosent er enige i at det var nyttig å diskutere utfordringer med klassemiljø med medstudenter når de hadde et konkret eksempel å snakke om.

Gjennom prosjektet SIMPROF skal forskerne lage to nye, tilsvarende digitale ressurser som skal handle om relasjonsbygging i forhold til elever som strever i livet og på skolen og om konflikthåndtering.

Nyttig for mange

USN-forskeren forteller at prosjektet foreløpig er begrenset til mellomtrinnet og ungdomstrinnet, men hun tror likevel ressursene kan brukes for flere skoletrinn, helt fra andre trinn og oppover.

– Når vi har søkt om å utvikle dette for 5.-10. trinn, handler det om at vi måtte avgrense prosjektet da vi søkte om prosjektmidler. Utviklingssamtalen passer godt også for 1-7-utdanningen, og Storefri passer godt for lektorutdanningen, sier hun.

– Ressursene kan også brukes av andre universiteter og høyskoler som driver med lærerutdanning.

– Ressursene deles på nettsiden jeg nevnte over, og ligger fritt tilgjengelig for alle som ønsker å bruke dem. Vi vet at andre lærerutdanninger har brukt ressurser fra nettsiden, det ligger også andre der, og vi vet at noen skoler har brukt de to ressursene, forteller hun.

Storefri har for eksempel ifølge henne blitt brukt i ungdomsskolen, da med en litt annen innramming enn når de selv bruker den med lærerstudenter, og Utviklingssamtalen har blitt brukt av noen kommuner i forbindelse med veiledning av nyutdannede.

skolemagasinet-logo-v2

Få Skolemagasinet rett inn i din e-post kasse

Eldre utgaver.

SkoleMagasinet-1-2024-